Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 16. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Tu pristúpili k Ježišovi učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: „Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.“ Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. (Mt 13, 10-17)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si pripomíname „encomium,“ ktoré Ježiš Kristus adresoval ľuďom okolo seba v tých dňoch: „Blahoslavené sú vaše oči, lebo vidia, a vaše uši, lebo počujú“ (Mt 13, 16). A my sa pýtame: môžu byť Ježišove slová určené aj nám, alebo len tým, ktorí ho priamo videli a počuli? Vyzerá to tak, že blahoslavení by mali byť len tí, ktorí mali to šťastie zdieľať s Ježišom svoj život a fyzicky i rozumovo zostať po jeho boku. Zatiaľ čo my by sme mali patriť skôr do skupiny poctivých ľudí a prorokov – bez toho, aby sme boli ani poctivými, ani prorokmi!“ -, ktorých sme chceli vidieť a počuť.

Nemali by sme však zabúdať, že Pán hovorí o spravodlivých ľuďoch a prorokoch pred svojím príchodom, pred svojím Zjavením: „Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví ľudia túžili vidieť to, čo vy vidíte, ale nevideli“ (Mt 13, 17).

Plnosť času sa prináša s ním a my sa nachádzame v tejto plnosti; sme už v Kristovom čase, v čase Spásy… Iste, Ježiša sme na vlastné oči nevideli, ale vskutku sme ho poznali. Poznáme ho. Nepočuli sme jeho hlas na vlastné uši, ale určite sme počuli jeho slová. Počujeme ich. Poznanie, ktoré nám dáva naša viera, aj keď nie je vnímateľné, je pravým poznaním, ktoré nás približuje k pravde, vďaka čomu sa cítime šťastní a radostní.

Buďme vďační našej kresťanskej viere, buďme radostní. Snažme sa, aby náš vzťah s Ježišom nebol vzdialený, ale čo najbližší, ako bol vzťah tých učeníkov, ktorí boli po jeho boku, ktorí ho videli a počuli, zaobchádzali s ním. Nepozerajme sa na Ježiša od dneška po včerajšok, ale od dneška po dnešok; skutočne zdieľajme jeho čas, nikdy nekončiaci čas.

Modlitba – rozprávať sa s Pánom – a Eucharistia – prijímať ho – nám zabezpečujú túto blízkosť k nemu a robia nás skutočne šťastnými, keď na neho hľadíme očami a ušami našej viery. „Prijmite teda Boží obraz, ktorý ste stratili pre svoje zlé skutky“ (sv. Augustín).

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Lebo kto má, tomu bude dané.“ Toľko, ako keby sme povedali: Kto má túžbu a horlivosť, tomu sa dá všetko, čo je od Boha; ale kto ich nemá a neprispieva tou časťou, ktorá mu patrí, tomu sa nedá ani to, čo je od Boha.” (Svätý Ján Zlatoústy)

„Prečo im hovoríš v podobenstvách? Práve preto, aby ste ich povzbudili k rozhodnutiu, k obráteniu srdca; podobenstvá si totiž svojou povahou vyžadujú námahu pri výklade, sú výzvou nielen pre myseľ, ale aj pre slobodu.“ (František)

„Nebeské kráľovstvo na zemi slávnostne otvoril Kristus. ‘Toto kráľovstvo zažiarilo pred ľuďmi v slove, v skutkoch a v Kristovej prítomnosti’ (II. vatikánsky koncil).“ Cirkev je semenom a počiatkom tohto kráľovstva (…)“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 567)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie