Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 17. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

„Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“ Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.“ (Mt 13, 47-53)

Zamyslenie:

Dnes nás evanjelium volá k obráteniu. Ježiš nás nešetrí tvrdou realitou: „Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece.“ (Mt 13, 49 – 50). Varovanie je jasné. Nesmieme zaspať!

Teraz je rad na nás, aby sme sa slobodne rozhodli: buď budeme hľadať Boha a dobro sa stane súčasťou nášho života, alebo radšej budeme stáť nad priepasťou smrti. Buď sme s Kristom, alebo proti nemu. Obrátiť sa znamená v tomto prípade slobodne sa rozhodnúť, že sa zaradíme medzi poctivých a budeme žiť životom hodným Božích detí. V našom vnútri však máme skúsenosť hriechu: uvedomujeme si dobro, ktoré by sme mali konať, ale namiesto toho robíme zlo. Čo robíme, aby sme svojmu životu zabezpečili pocit skutočnej jednoty? My sami toho veľa nezmôžeme. Jedine ak sa vložíme do Božích rúk, budeme schopní dosiahnuť dobro a byť pripočítaní medzi spravodlivých.

„Pretože nevieme, kedy sa zjaví náš Sudca, mali by sme žiť každý deň, akoby to bol náš posledný“ (sv. Hieronym). Tieto slová sú výzvou, aby sme intenzívne a zodpovedne žili svoje kresťanstvo. Nejde o to, aby sme sa báli, ale aby sme žili v nádeji, že toto je čas milosti, chvály a slávy. Kristus nám ukazuje cestu k nášmu osláveniu. Kristus je jedinou cestou do neba, preto sa naša spása, naše šťastie a všetko, čo si len môžeme predstaviť, deje skrze neho. A ak máme všetko v Kristovi, ťažko sa môžeme zdržať lásky k Cirkvi, ktorá nám ho ukazuje a je jeho mystickým telom. Proti čisto ľudským predstavám o tejto skutočnosti musíme obnoviť božsko-duchovnú víziu: niet nič väčšie ako Kristus a plnenie jeho vôle!

Myšlienky na dnešné evanjelium

  • „Moje «slová sú duch a život» (Jn 6,64) a nemožno ich posudzovať ľudským rozumom. Nesluší sa ich strhovať k márnej poteche, ale treba ich počúvať mlčky a prijímať s veľkou pokorou a horúcou láskou.“ (Tomáš Kempenský)
  • „Kamkoľvek pôjdeme, aj do tej najmenšej farnosti v najodľahlejšom kúte zeme, je tam jedna Cirkev. A to je veľký Boží dar! Cirkev je jedna pre nás všetkých.“ (František)
  • „Aby splnil Otcovu vôľu, Kristus založil nebeské kráľovstvo na zemi. Cirkev je „Kristovo kráľovstvo už teraz tajomne prítomné.“ (KKC 763)

Aplikácia:

  • Čo by pre mňa znamenalo, keby dnes mal byť môj posledný deň?
  • K akým hodnotám ma myšlienka na smrť a život po nej privádza?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie