Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 19. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: „Pozhovej mi a všetko ti vrátim.“ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: „Vráť, čo mi dlhuješ!“ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: „Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.“ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: „Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán. (Mt 18,21-19,1)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa pýta: „Ak sa môj brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť?“ (Mt 18, 21), môže znamenať: – Títo ľudia, ktorých tak veľmi milujem, majú svoje malé spôsoby a vrtochy, ktoré ma obťažujú; deň čo deň ma každých päť minút otravujú; nehovoria so mnou… Pane, ako dlho ich mám znášať?

A Ježiš odpovedá lekciou trpezlivosti. Obaja kolegovia sa vlastne zhodujú, keď hovoria: „Buďte trpezliví“ (Mt 18, 26 – 29). Ale zatiaľ čo nemiernosť bezbožníka, ktorý uškrtí svojho sluhu pre pár strieborných mincí, vyvoláva jeho morálnu a ekonomickú skazu, kráľovská trpezlivosť, zachraňujúc dlžníka, jeho rodinu a majetok, zveľaďuje osobnosť panovníka a vzbudzuje dôveru jeho dvora. Kráľova reakcia v Ježišových slovách pripomína žalm: „Ale u teba je odpustenie, a tak si uctievaný“ (Ž 130, 4).

Je jasné, že sa musíme postaviť proti nespravodlivosti, a to aj vášnivo (inak by to bolo znakom apatie alebo zbabelosti). Ale rozhorčenie je zdravé len vtedy, keď v ňom nie je sebectvo, ani hnev, ani žiaden nezmysel, iba naša úprimná túžba bojovať za pravdu. Autentická trpezlivosť nám umožňuje milosrdne znášať rozpory, slabosti, nepríjemnosti a nerozumné osoby či udalosti.

Byť trpezlivý sa rovná sebaovládaniu. Poddajné alebo násilnícke osoby nemôžu byť trpezlivé, pretože si nedoprajú čas na premýšľanie o veciach ani na sebaovládanie. Zrpezlivosť je kresťanská cnosť, pretože je súčasťou posolstva z nebeského kráľovstva a je ukovaná na základe skúsenosti, že všetci máme nedostatky. Ak nás Pavol nabáda, aby sme si navzájom obliekli srdce trpezlivosti (porov. Kol 3, 12 – 13), Peter nám pripomína, že Pánova trpezlivosť nám ponúka možnosť spásy (porov. 2Pet 3, 15).

Veď koľkokrát nám Božia trpezlivosť odpustila v spovednici? Sedemkrát? Sedemdesiatsedemkrát? Možno aj viac!


Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Ak hľadáte príklad trpezlivosti, najlepší z nich nájdete v kríži. Veľká bola Kristova trpezlivosť na kríži.“ (sv. Tomáš Akvinský)

„Pán si dáva načas. Ale aj On má v tomto vzťahu s nami veľa trpezlivosti. A čaká na nás až do konca života! Spomeňme si na dobrého lotra, ktorý práve na konci spoznal Boha.“ (František)

„Preto sú laici… obdivuhodne povolaní a pripravení, aby v nich možno vzniklo ešte bohatšie ovocie Ducha. Veď všetky ich práce, modlitby a apoštolské podniky, rodinný a manželský život, každodenná práca, oddych mysle a tela, ak sa uskutočňujú v Duchu – ba dokonca aj ťažkosti života, ak sa rodia trpezlivo – to všetko sa stáva duchovnou obetou, príjemnou Bohu skrze Ježiša Krista. Pri slávení Eucharistie sa môžu čo najvhodnejšie obetovať Otcovi spolu s Pánovým telom.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 901)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie