Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 22. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA NA KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

Evanjelium:
Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal
pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“
Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo
boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.
Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek
hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili.
Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal
Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.
(Lk 5, 1-11)

Podcast:

Zamyslenie:
Ešte aj dnes nás prekvapuje, ako títo rybári dokázali zanechať všetko, svoju prácu, svoje rodiny, aby
nasledovali Ježiša („Všetko zanechali a išli za ním“ Lk 5, 11) práve vtedy, keď sa pred nimi prejavil ako
výnimočný spolupracovník pre podnikanie, z ktorého žili. Keby Ježiš z Nazareta urobil rovnaký návrh
nám, v našom 21. storočí…, mali by sme toľko odvahy ako títo muži; dokázali by sme vycítiť, čo je pre
nás skutočným ziskom?
My kresťania veríme, že Kristus je stále prítomný; preto tento zmŕtvychvstalý Kristus žiada nielen Petra,
Jána či Jakuba, ale aj Martina, Zuzanu, Katku a nás všetkých, ktorí ho prijímame za svojho Pána, aby sme
ho – z Lukášovho textu – prijali do loďky svojho života, lebo chce odpočívať po našom boku; žiada, aby
sme mu dovolili využiť nás, aby nám dovolil ukázať, kam chce viesť našu existenciu, aby sme sa mohli
stať produktívnymi uprostred spoločnosti, ktorá sa každým dňom vzďaľuje a potrebuje Božiu dobrú
zvesť.
Návrh je lákavý, len musíme poznať svoje obavy a chcieť sa ich zbaviť a tých „čo povedia.“ A zamieriť
do hlbších vôd, alebo čo je to isté, k horizontom vzdialenejším od tých, ktoré obmedzujú náš priemerný
každodenný život plný úzkosti a skľúčenosti.
„Ten, kto na svojej ceste klope, nech sa pohne dopredu akokoľvek málo, vždy sa trochu priblíži ku koncu
svojej cesty; ale ten, kto z cesty vybieha, čím viac beží, tým viac sa vzďaľuje od konca svojej cesty“ (sv.
Tomáš Akvinský).
„Duc in altum; Vystúpiť na krátku vzdialenosť od brehu“ (Lk 5, 4): snažme sa neodpočívať pri brehu
sveta, ktorý žije nadmerným rozjímaním nad sebou samým. Naša plavba po moriach života nás musí
priviesť k prístavu na zasľúbenej zemi, cieľom našej cesty je toto dlho očakávané nebo, ktoré je darom od
Otca, ale, neoddeliteľne, aj dielom človeka – tvojho, môjho – od služby druhým na lodi Cirkvi. Kristus
pozná celkom dobre loviská; všetko závisí od nás: zostať v prístave sebectva alebo plávať k jeho
horizontom.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:
„Rybolov je lepšia zábava, ktorú Pán pridelil učeníkovi, keď ho naučil chytať ľudí ako ryby vo vode.“
(Klement Alexandrijský)
„Tí, čo vyznávajú Ježiša, vedia, že nemajú veriť polovičato, ale musia riskovať, že sa vydajú na hlbinu a
každý deň obnovovať svoju obetu.“ (František)

„Celá Cirkev je apoštolská v tom zmysle, že je „poslaná“ do celého sveta. Na tomto poslaní sa podieľajú
všetci členovia Cirkvi, hoci rôznym spôsobom. Kresťanské povolanie je svojou povahou aj povolaním k
apoštolátu.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 863)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie