Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

 Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: „Všetkých bude učiť sám Boh.“ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6, 44-51)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes spievame Pánovi, od ktorého prijímame slávu a triumf. Zmŕtvychvstalý Pán sa predstavuje svojej Cirkvi s tým „Ja som, ktorý som,“ ktoré ho identifikuje ako zdroj spásy: „Ja som chlieb života“ (Jn 6, 48).

Spoločenstvo zhromaždené okolo neho, ktorý je Živý, ho na znak vďaky s láskou uznáva a prijíma Božie poučenie, teraz známe ako Otcovo učenie. Kristus, nesmrteľný a slávny, nám znovu pripomína, že Otec je skutočným protagonistom všetkého. Tí, čo počúvajú a veria, žijú v spoločenstve s tým, ktorý pochádza od Boha, s tým jediným, ktorý ho videl, a tak je viera samotným začiatkom večného života.
Živým chlebom je Ježiš. Nie je to pokrm, ktorý pre nás asimilujeme, ale ktorý nás asimiluje. Vďaka nemu pociťujeme hlad po Bohu, smäd po počúvaní jeho slova, ktoré je, radosťou a plesaním nášho srdca. Eucharistia je anticipáciou nebeskej slávy: „Rozdeľujeme chlieb, liek nesmrteľnosti, protijed, ktorý užívame, aby sme nezomreli, ale žili večne v Ježišovi Kristovi“ (sv. Ignác Antiochijský).

Naše spoločenstvo so vzkrieseným Kristovým telom nás musí privyknúť na všetko, čo zostupuje z neba, to znamená prosiť, prijímať a prijať náš skutočný stav: sme stvorení pre Boha a len on môže plne nasýtiť náš hlad.
Ale tento živý chlieb nás nielenže raz urobí živými po našej fyzickej smrti, ale prijímame ho už teraz „pre život sveta“ (Jn 6, 51). Plán Otca, ktorý nás nestvoril na smrť, je spojený s láskou a vierou. Vyžaduje si prítomnú, slobodnú a osobnú odpoveď na svoju iniciatívu. Zakaždým, keď budeme jesť z tohto chleba, vstúpime hlbšie do samotnej Lásky! Už nežijeme sami pre seba, už nežijeme v omyle. Svet je vzácny, pretože je tu Ten, ktorý ho neprestáva milovať až do konca, pretože je tu Obeta, z ktorej máme úžitok všetci, aj tí, ktorí ju ignorujú.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • „Lebo nič iné sa neprináša účasťou na Kristovom tele a krvi, ako to, že prechádzame do toho, čo potom prijímame, a v duchu i v tele všade nosíme toho, v ktorom a s ktorým sme zomreli, boli pochovaní a vstali z mŕtvych.“ (Svätý Lev Veľký)
  • „Prežívajme Eucharistiu v duchu viery, modlitby, odpustenia, pokánia, spoločnej radosti, starostlivosti o núdznych, v istote, že Pán splní to, čo nám prisľúbil: večný život.“ (František)
  • „Eucharistia je prameňom a vrcholom kresťanského života.“ (Druhý vatikánsky koncil)
  • „Ostatné sviatosti, ba dokonca všetky cirkevné služby a diela apoštolátu sú späté s Eucharistiou a sú na ňu zamerané. V požehnanej Eucharistii je totiž obsiahnuté celé duchovné dobro Cirkvi, totiž sám Kristus, naša Pascha“ (Druhý vatikánsky koncil).“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1324)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie