Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“ /Jn 17, 20-26/

Podcast:

Zamyslenie:

Medzi mnohými túžbami, ktoré človek má, je aj túžba poznať svoju budúcnosť. Chce vedieť, ako sa veci budú vyvíjať, čo sa stane a čo nie. Ale uspokojenie tejto zvedavosti, poznať budúcnosť, by bolo pre nás veľmi náročné, a v niektorým prípadoch až neznesiteľné. Neuniesli by sme, keby sme vedeli, čo príde. Preto to Pán Boh zariadil tak, že poznáme len prítomnú chvíľu s jej radosťami i ťažkosťami. A pre túto chvíľu nám dáva svoju milosť.

Ježiš vedel viac a videl ďalej, ako vidíme my. Ako Boh poznal nielen niečo, ale poznal celú budúcnosť ľudstva i svojej Cirkvi. Počas uplynulých týždňov sme čítali z Evanjelia podľa svätého Jána o tom, čo Ježiš robí a hovorí pri Poslednej večeri. Prihovára sa svojim apoštolom, dáva im ponaučenia, hovorí aj o tom, ako má nažívať spoločenstvo jeho učeníkov.

V posledných dňoch čítame ako sa Ježiš modlí. Každý deň začíname úryvok evanjelia slovami: „Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa.“ Tieto slová vyjadrujú jeho vonkajší postoj, Ježiš sa pozerá hore. Vieme, že nebo nie je kdesi hore, ale chce tým naznačiť, smerovanie k niečomu vyššiemu. V modlitbe hovorí k svojmu Otcovi, ktorého dôverne oslovuje, „Otče.“ Svojho Otca prosí za to, čo mu najviac v tejto chvíli leží na srdci. Pozerá na apoštolov „ale aj na tých, čo skrze ich slovo uveria“ v neho.

Čo videl a ako nás videl Ježiš v tomto okamihu? Jeho modlitba vyjadruje obavu, že budú aj roztržky medzi nami. Preto úpenlivo prosí Otca: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.” /Jn 17, 20–21/ Ježiš dokázal tento problém budúcnosti Cirkvi uniesť, lebo bol Boh a tak ľudsky môžeme dodať: aj preto, lebo sa modlí.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

Znamením pravosti Cirkvi je jednota, naša nejednota robí toto spoločenstvo málo hodnoverným.

Budem sa snažiť o jednotu s veriacimi v mojom okolí, aby sme boli svedkami Ježišovho posolstva. 

Budem sa modliť za jednotu nás veriacich.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie