Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16,13-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok katedry sv. Petra. Má pôvod v štvrtom storočí. Týmto sviatkom chce Cirkev zdôrazniť dar, ktorý nám dal Ježiš Kristus. Je ním postavenie budovy Cirkvi na kniežati apoštolov, ktoré je obdarené zvláštnou Božou pomocou, aby mohlo uskutočniť toto poslanie. Tak mu to povedal Pán v Cézarey Filipovej: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16,18). Vskutku, „z celého sveta je vyvolený iba Peter aby viedol evanjelizáciu všetkých národov, aby bol predstaveným všetkých apoštolov a všetkých Otcov Cirkvi“ (sv. Lev Veľký).

Cirkev mala od začiatku prospech z tejto Petrovej služby, keď sv. Peter a jeho nasledovníci riadili charitatívnu činnosť, boli zdrojom jednoty, a najmä mali za úlohu podporovať svojich bratov v pravde.

Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní potvrdil toto Petrovo poslanie. Keď Peter zo srdca ľutoval, potom ako už oplakal svoje trojnásobné zapretie Ježiša, tri razy vyznal svoju lásku: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ (Jn 21,17). Vtedy Apoštol s radosťou videl, že Ježiš sa od neho neodvrátil, ale tri razy potvrdil poslanie, ktoré mu predtým zveril: „Pas moje ovce“ (Jn 21,16-17). Peter nedostáva toto poverenie pre svoje zásluhy, ani kvôli vyznaniu viery v Cézarey, ako to naznačil Ježiš, keď mu povedal: „lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach“ (Mt 16,17). Petrovi je zverená autorita s najvyššou mocou, aby ju využíval v službe. Preto rímsky veľkňaz pri podpisovaní svojich dokumentov používa titul Servus servorum Dei (Sluha sluhov Božích).

Ide teda o autoritu slúžiacu jednote založenej na pravde. My majme za svoje poslanie modliť sa za nástupcu sv. Petra a pozorne počúvať jeho slová. A buďme vďační Bohu za tento dar.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„My sme s pápežom, lebo kto je s ním, je s Bohom“ (sv. Tomáš Morus)

„Peter musí byť vždy strážcom spoločenstva s Kristom. Peter má zaručovať spoločenstvo s Kristom s Kristovou láskou, vedúc k uskutočňovaniu tejto lásky v každodennom živote.“ (Benedikt XVI.)

„Keď svätý Peter vyznáva, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha, Ježiš mu hovorí, že toto zjavenie mu neprišlo z tela a krvi, ale od jeho Otca, „ktorý je na nebesiach“ (Mt 16, 17). Viera je Boží dar, nadprirodzená čnosť, ktorú vlieva Boh…“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 153)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie