Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Mk 1,7-11

Zamyslenie:

Dnešnou slávnosťou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie. V Markovom evanjeliu sa píše o Jánovi Krstiteľovi, ktorý „bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov“ (Mk 1, 4). Zástupy ľudu prichádzali k nemu, aby počuli jeho výzvu na obrátenie: vyznávali svoje hriechy a dávali sa krstiť v rieke Jordán. A medzi týmito ľuďmi sa objavil aj Ježiš, aby sa dal pokrstiť.

Na Vianoce sme videli, ako sa
Ježiš zjavil pastierom a mudrcom od východu, ktorí sa mu prišli pokloniť a odovzdať
mu dary. V ich poklone vidíme, že si uvedomujú, že sa tu jedná o kohosi viac,
ako iba o bežné novonarodené dieťa. V Dieťati vidia Spasiteľa sveta.

V rieke Jordán pokračuje tajomstvo zjavenia sa Pána: nanovo sa tu zjavuje božstvo Ježiša Krista.  „Otvorilo sa nebo a Ducha Svätý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1,11). V tomto prípade je to Nebeský Otec a Duch Svätý, ktorí zjavujú Božieho Syna. Je to teda sám Boh, ktorý zjavuje, že Ježiš je jeho milovaným synom.

Zjavenie pri Jordáne nebolo však určené iba Jánovi a Židom. Je určené aj pre nás.  Ježiš, milovaný Syn Otca, sa aj nám „zjavuje“ a to každý deň. V Cirkvi, v modlitbe, v našich bratoch a sestrách, pri krste, ktorý sme prijali a ktorý z nás urobil milovaných synov a dcéry toho istého Otca. Je preto dobré si uvedomiť, že aj nám Nebeský Otec uprostred každodenných zápasov a ťažkostí hovorí: „Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie.

Pápež František hovorí: „To, čo od nás Boh chce, je živý vzťah ako medzi otcom a dieťaťom. Boh nás pohladí a hovorí nám: neboj sa, som pri tebe.

Aplikácia:

Spýtajme sa preto: Spoznávam Božiu prítomnosť a lásku v mojom živote?

Žijem skutočný vzťah synovskej lásky voči Bohu? 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie