Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

Evanjelium:

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, pri večeri Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“ /Mk 14, 22-25/

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného Kňaza. Je to pohyblivý liturgický sviatok, ktorý sa každoročne slávi prvý štvrtok po Turícach. Čo je obsahom slávenia tohto sviatku? Ježiš Kristus, Syn Boží, Druhá Božská osoba, zobral na seba telo a stal sa človekom. Viditeľne žil v tomto našom svete. Ohlasoval zvesť evanjelia. Ale nebol len akýmsi potulným kazateľom. Ježiš Kristus bol aj kňazom. Neprinášal obety, tak ako to predpisoval Starý Zákon, ale priniesol Bohu tú najväčšiu obetu a to obetu seba samého.

Pri slávení Poslednej večere Ježiš berie do rúk chlieb a víno a hovorí niečo nezvyčajné a výnimočné: „toto je moje telo,“ a „toto je moja krv.“ Ako veriaci vyznávame, že Ježiš pri Poslednej večeri premenil chlieb na svoje Telo, a víno na svoju Krv. Ale to čo sa odohralo v ten večer, znamenalo ešte niečo viac. Pochopíme to, keď si uvedomíme, čo sa stalo na druhý deň. Na Veľký Piatok po hroznom utrpení a potupení bol Ježiš ukrižovaný. Ježiš zomrel na kríži. Tu sa uskutočnilo to, čo Ježiš naznačil už večer pred tým, keď dal svoje Telo a Krv. Ježiš toto spravil dobrovoľne, On sa za nás obetoval, aby nás vykúpil. Ježiš je kňazom, Najvyšším kňazom i Najsvätejšou obetou.

Ježiš Kristus nielenže sám bol a zostáva kňazom, ale si vyberá aj ľudí, aby vkladaním rúk mali účasť na jeho posvätnej službe. Majú viesť svätý ľud v láske, živiť ho Božím slovom a posilňovať sviatosťami, ale predovšetkým v Ježišovom mene majú sprítomňovať obetu vykúpenia. Majú zároveň dávať svoj život za spásu svojich bratov a sestier a pripodobňovať sa samému Kristovi Kňazovi i Obeti.

Dnes sa v úvodnej modlitbe sv. omše modlime: Bože, ty si na svoju slávu a na spásu ľudského pokolenia ustanovil svojho jednorodeného Syna za najvyššieho a večného kňaza, daj, aby tí, ktorých si vyvolil za vysluhovateľov a správcov tvojich tajomstiev, boli v sile Ducha Svätého verní vo vykonávaní prijatej služby.

Ďakujme Ježišovi za to, že je Prostredníkom pred Otcom, Obeťou a Večným kňazom. Prosme ho, aby sme sa my všetci vysvätení i nevysvätení spájali s jeho obetou.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie