Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

Evanjelium:

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, pri večeri Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“ (Mk 14, 22-25)

Zamyslenie:

Liturgia dnes nás pozýva, aby sme spoznali úžasné kňazské srdce Ježiša Krista. O niekoľko ďalších dní nás liturgia opäť zavedie k Ježišovmu srdcu, ale vtedy sa sústredí na jeho posvätný charakter. Dnes však obdivujme jeho pastierske srdce, srdce Spasiteľa, ktoré sa rozplýva nad svojím stádom, ktoré nikdy neopustí.

Toto kňazské a pastierske srdce prejavuje svoje city najmä pri ustanovení Eucharistie. Koná sa to pri Poslednej večeri, keď Pán ustanoví sviatosť svojho tela a krvi, tajomstvo viery a lásky. Svätý Ján v jednej vete syntetizuje pocity, ktoré zaplavujú Ježišovu dušu v tejto srdcervúcej chvíli: „Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13, 1).

Až do konca, do poslednej chvíle! Úzkosť ho privádza k tomu, aby dal všetko všetkým, aby navždy zostal po našom boku. Jeho láska sa totiž neobmedzuje len na apoštolov, ale myslí na všetkých ľudí. Eucharistia sa tak stáva miestom a nástrojom, ktorý umožní Ježišovi, aby nás upokojoval „vždy a všade“. Zároveň hovorí o tom, že nám pošle „ďalšieho, iného“ utešiteľa, teda „ďalšieho, iného“ obrancu. Hovorí o „inom“, pretože On -Ježiš-Eucharistia- je v skutočnosti naším prvým utešiteľom.

Plnenie Otcovej vôle núti Ježiša rozlúčiť sa so svojimi, ale jeho láska ho pobáda zostať s nimi a ustanovuje Eucharistiu, v ktorej skutočne zostáva prítomný s nami. Ďakujme mu za jeho lásku k nám.

Modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou

Ježišu Kriste, môj Pane,
ktorý z lásky, ktorú máš pre nás ľudí,
vo dne i v noci zostávaš v tejto sviatosti
plnej milosrdenstva a lásky,
v ktorej čakáš, pozývaš a prijímaš všetkých,
ktorí ťa navštevujú.

Verím, že si prítomný v Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Obdivujem ťa z priepasti svojej ničoty
a ďakujem ti za všetky dary, ktoré som od teba dostal
a obzvlášť za tvoju obetu, tvoje telo, krv, dušu i božstvo v tejto sviatosti.
Za to, že si mi dal svoju Svätú matku Máriu za orodovníčku,
za to, že ma v túto chvíľu volá.

Milujem tvoje najdrahšie srdce,
chcem Ho chváliť predovšetkým vďačnosťou
za tento nádherný dar tvojej sviatostnej prítomnosti,
ako Ho aj odprosovať za všetky urážky,
ktorých sa mu dostáva pri nehodnom prijímaní Tvojho Tela.

Túžim ťa uctievať pred svätostánkom v každom kúte krajiny,
dokonca aj v nebi,
kde si teraz skrytý predo mnou, aby si už nikdy nebol osamotený.

Ó, môj Ježišu, milujem Ťa celým svojím srdcom,
odpusť mi všetky situácie v minulosti,
v ktorých som odmietol tvoju dobrotu.

Rozhodujem sa, s pomocou Tvojej milosti,
konať a žiť v budúcnosti lepšie,
a teraz, ako bezbranné dieťa, odovzdávam sa ti celý,
odovzdávam ti všetku svoju vôľu,
moje pocity, túžby a všetko čo mám.

Od dnešného dňa Pane, učiň so mnou čo sám chceš
a čo žiada Tvoja vôľa.
Všetko čo ja chcem je úplná poslušnosť voči tvojej najsvätejšej vôli
a vytrvalosť až do konca.

Prosím ťa, za duše v očistci,
najmä za tie, ktoré mali oddanosť
k Najsvätejšej sviatosti a tvojej matke.

Môj milovaný Ježišu, chcem zjednotiť všetky svoje úmysly a túžby
s tými, ktoré tečú z Tvojho milovaného Srdca
a tak ich obetovať Bohu, Večnému Otcovi.
Prosím ťa, Pane, prijmi ich vo svojom mene a láskavo na ne zhliadni.
Amen.

Zdroj textu modlitby: Aleteia.org, preklad: Modlitba.sk

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie