Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK OBRÁTENIA SVÄTÉHO PAVLA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16, 15-18 )

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si Cirkev pripomína obrátenie svätého apoštola Pavla. Krátky úryvok z Evanjelia podľa svätého Marka obsahuje časť príhovoru o poslaní, ktoré apoštolom udelil vzkriesený Ježiš. Jeho výzva, aby vyšli do celého sveta a ohlasovali Evanjelium, obsahuje učenie, že viera a krst sú nevyhnutné pre spásu:

“Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; kto neuverí, bude odsúdený” (Mk 16, 16). Okrem toho Kristus zaručuje, že kazatelia dostanú schopnosť konať zázraky alebo divy, ktoré podporia a potvrdia ich misijné kázanie (porov. Mk 17, 18). Misia je veľká – “Choďte do celého sveta” -, ale nebude bez Pánovho sprievodu: “A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta” (Mt 28, 20).

Dnešný sviatok nám hovorí: “Bože, kázaním svojho apoštola Pavla si spôsobil, že svetlo evanjelia zažiarilo po celom svete: Daj, prosíme, aby sme, majúc na pamäti jeho obdivuhodné obrátenie, prejavovali vďačnosť nasledovaním jeho svätého učenia.” Evanjelium, ktoré nám Boh dovolil poznať a ktoré by si želalo toľko duší: máme povinnosť odovzdávať, nakoľko sme toho schopní.

Obrátenie svätého Pavla je veľkou udalosťou: z prenasledovateľa Ježišových nasledovníkov sa premenil na služobníka a obhajcu Kristovho učenia. Možno sme aj my boli dosť často “prenasledovateľmi”: a tak ako svätý Pavol, aj my sa musíme premeniť z “prenasledovateľov” na služobníkov a obrancov Ježiša Krista. Spolu s Pannou Máriou by sme si mali uvedomiť, že Všemohúci si všimol aj nás a vyvolil si nás, aby sme sa podieľali na kňazskom a vykupiteľskom poslaní jeho božského Syna a vykonávali ho: Regina apostolorum, Kráľovná apoštolov, pros za nás!; Daj nám odvahu svedčiť o našej kresťanskej viere v tomto našom svete.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

    “Šavol bol privedený k Ananiášovi; ničivý vlk je privedený k ovciam. Ale Pastier, ktorý všetko vedie z vrcholu neba, ho ubezpečuje: “Neboj sa!” Zajatý vlk je privedený k ovciam. Baránok, ktorý zomiera za ovce, ho učí nebáť sa.” (sv. Augustín)

“Pavlovo obrátenie dozrelo v stretnutí so Zmŕtvychvstalým Kristom; práve toto stretnutie radikálne zmenilo jeho život. V tom spočíva jeho i naše obrátenie: vo viere v Ježiša mŕtveho a vzkrieseného” (Benedikt XVI.)

    “Náš Pán spojil odpustenie hriechov s vierou a krstom: ‘Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium celému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. (Mk 16, 15-16). Krst je prvou a hlavnou sviatosťou odpustenia hriechov, pretože nás zjednocuje s Kristom, ktorý zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie, aby sme ‘aj my žili novým životom’. (Rim 6, 4)” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 977)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie