Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA

Evanjelium:

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3, 13-17)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium je proroctvom o spásonosnom význame kríža a utrpenia v živote Ježiša Krista. Ponára nás do pravdy, ďaleko presahujúcej to, čo nám hovoria naše vlastné zmysly: kríž sa stáva trónom nášho Spasiteľa. Preto Ježiš hovorí: „A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“  (Jn 3, 14).

Vieme, že kríž bol najhanebnejším a najodpornejším mučiacim nástrojom vtedajšej doby. Povýšenie svätého kríža by preto bolo iba akýmsi cynickým žartom, ak by na ňom nevisel ukrižovaný Spasiteľ sveta. Kríž bez Vykupiteľa je číry cynizmus, ale so Synom človeka je kríž novým stromom múdrosti a života. Tým, že Ježiš Kristus „dobrovoľne a z lásky ku nám“ prijal cestu utrpenia a kríža, ukázal aj nám podstatu a cieľ nášho života: nechať sa spolu s ním vyzdvihnúť na kríž a roztiahnuť svoje ruky a srdce na prijatie Božieho daru nového života. Byť ukrižovaný s Kristom a byť vzkriesený s ním: to je dôvod všetkého! Pritom musíme tak isto počúvať Otcov hlas, ktorý zaznel z neba: “Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie” (Mk 1, 11).

Na kríži sa rodí nádej, zmysel a život. To je paradox našej viery. Preto nie sme vyšinutí, keď počas veľkonočnej vigílie spievame v chválospeve: „Naozaj potrebný bol hriech Adamov,. ktorý zotrela smrť Kristova. Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ.“  Ježiš svojím utrpením vdýchol nášmu utrpeniu nový význam a svojou smrťou nás vykúpil z otroctva smrti a hriechu.  

„Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta. Poďte, pokloňme sa” – počúvame v liturgii Veľkého piatku. A tak sa chceme dnes klaňať ukrižovanému Pánovi a byť vďační za takýto nesmierny dar jeho lásky. Zároveň ho chceme nasledovať aj v nesení našich krížov, aby tak „skrze neho, s ním a v ňom“ sa náš dar premenil v rukách Otca, mocou Ducha Svätého, na večný život.

Aplikácia:

Dnes si pokľaknem pred svätým krížom nášho Pána a poďakujem mu za to, že aj za mňa obetoval svoj život.

Urobím si predsavzatie, navštíviť v najbližšom čase nejakého chorého či trpiaceho človeka a niečím ho potešiť.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie