Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

Evanjelium:

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. (Jn 1, 1-5, 9-14)

Podcast:

Zamyslenie:

Misionári verbisti spolu aj s misijnými a klazúrnymi sestrami Služobnicami Ducha Svätého slávia dnes sviatok svojho zakladateľa sv. Arnolda Janssena. Evanjelium, ktoré sa číta na tento sviatok, nie je vybrané náhodne, ale má hlboký súvis so životom dnešného svätca. Je to Prológ Jánovho Evanjelia, ktoré Arnold už ako malý chlapec počúval nielen v kostole, keď sa čítalo na Vianoce, ale aj doma vo svojej rodine. Jeho otec zaviedol totižto vo svojej rodine zvyk spoločných večerných modlitieb v zimnom období. Každý večer sa rodičia s deťmi modlili ruženec a potom otec s výrazným pohnutím hlasu prednášal prológ Jánovho evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh“ (Jn 1,1). Jeden z Arnoldových bratov rozpráva o niekoľko rokov neskôr: „Náš otec vedel pôsobivo rozprávať o začiatku Evanjelia sv. Jána. Hovoril, že má najväčšiu moc zo všetkých modlitieb. Keď bola silná búrka, zapálila sa hromničná svieca a otec sa prológ modlil na kolenách.“ Možno nás prekvapí, že Arnoldov otec, jednoduchý, nevzdelaný ale zato hlboko veriaci muž, živiaci sa obrábaním polí a povozníctvom, dokázal vytušiť krásu, hĺbku a moc tohto biblického textu a preto ho nielen čítal, ale sa ho modlil.  

Keď Arnold neskôr založil svoje prvé rehoľné spoločenstvo, nazval ho: Spoločnosť Božieho Slova. Chcel, aby jeho misionári ohlasovali celému svetu Ježiša Krista, Božie Slovo od večnosti, ktoré sa v plnosti času stalo telom a prebývalo medzi nami.

Denne počúvame veľké množstvo slov a sme nimi priam zahltení. Je však iba jedno jediné Slovo s veľkým „S“, ktoré potrebuje počuť každý človek. Je to sám Ježiš Kristus. Nech nám sv. Arnold vyprosí dnes milosť, aby sa aj v nás zrodila túžba, denne načúvať jedinému a pravému Slovu – Ježišovi Kristovi. Lebo iba v ňom je život, po ktorom túžime a spása, ktorú očakávame.

Aplikácia:

Je aj pre mňa Ježiš Kristus Slovom, ktoré viem denne zachytiť? S ktorým sa denne stretám a ktorému načúvam?

Dnes sa pomodlím za požehnanie úsilí všetkých misionárov a misijných sestier.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie