Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

Evanjelium:

Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ (Lk 10, 1-9)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, na sviatok svätého Lukáša – ktorý bol evanjelistom Kristovej miernosti a tichosti – Cirkev ohlasuje toto evanjelium, v ktorom sú stanovené hlavné vlastnosti, ktoré by mal mať Kristovi apoštoli.

V prvom rade sú apoštoli priamo povolaní Pánom a poverení ním, aby išli v jeho mene: je to sám Ježiš, kto povoláva toho, komu chce zveriť konkrétne poslanie! „Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť.“(Lk 10, 1).

A keďže apoštol bol poverený Pánom, je okrem všetkého ostatného úplne závislý od neho. „Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!“(Lk 10, 4).

Ježišov zákaz učeníkom väčšinou naznačuje, že sa musia úplne spoľahnúť na svojho Pána Ježiša, odovzdať sa mu, a to až do tej miery, že v jeho rukách zanechajú všetko, čo je pre ich život najpodstatnejšie: „Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení! Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že toto potrebujete.“ (Lk 12, 29 – 30).

Apoštoli sú stále tými, ktorí pripravujú cestu pre svojho Pána tým, že ohlasujú jeho pokoj a uzdravujú chorých, a tak poskytujú dôkaz o príchode jeho kráľovstva. Úloha apoštola je teda v živote Cirkvi a pre jej život mimoriadne dôležitá, pretože od nej bude závisieť prijatie Majstra medzi ľuďmi v budúcnosti.

Najlepším svedectvom sviatku evanjelistu – ktorý rozprával o ohlasovaní Dobrej noviny – je, že nás núti myslieť na apoštolský a evanjelizačný rozmer nášho kresťanského života.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Každý, kto miluje Boha, verí, že evanjelium bolo napísané pre neho a že mu bolo dané ako dar s poslaním uchovávať tento vzácny klenot.“ (sv. Beda Ctihodný)

„Lukáš nás vedie k poznaniu diskrétneho, ale prenikavého svetla, ktoré z neho vyžaruje, pričom ilustruje skutočnosť a udalosti dejín.“ (svätý Ján Pavol II.)

„Svätý Lukáš nám odovzdal tri hlavné podobenstvá o modlitbe: Prvé, „Dôtklivý priateľ“ (porov. Lk 11, 5 – 13), nás pozýva k naliehavej modlitbe: … Druhé, „Dôtklivá vdova“ (porov. Lk 18, 1 – 8), sa zameriava na jednu z vlastností modlitby: je potrebné modliť sa vždy bez prestania… Tretie podobenstvo, „farizej a mýtnik“, (porov. Lk 18, 9 – 14) sa týka pokory srdca, ktoré sa modlí…“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2613)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie