Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter,
a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za
ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na
lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním..
(Mt 4,18-22)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešný sviatok sv. Ondreja apoštola je veľkou slávnosťou pre východných pravoslávnych
kresťanov. Sv. Ondrej bol jedným z dvoch mladých mužov, ktorých Ježiš stretol pri rieke
Jordán a viedol s ním dlhý rozhovor. Hneď potom vyhľadal svojho brata Šimona a povedal
mu: „Našli sme Mesiáša“ a priviedol ho k Ježišovi (porov. Jn 1,41-42). Onedlho potom Ježiš
povolal týchto dvoch bratov, ktorí boli rybármi, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu: „Poďte
za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 4,19). V tej istej dedine boli dvaja ďalší bratia,
Jakub a Ján, priatelia a spoločníci Ondreja a Šimona, ktorí boli tiež rybármi. Aj ich Ježiš vyzval,
aby ho nasledovali. Ich reakcia na Ježišove slová je sympatická: hneď zanechali siete a išli za
ním. Tak isto to bolo aj v prípade Ondreja a Šimona.
My nemôžeme povedať Ježišovi: „potom“, „neskôr“, „teraz som zaneprázdnený“… Každého
z nás – každého kresťana – Ježiš takisto žiada každý deň, aby sme sa dali do jeho služby celí
so všetkým čo máme – to znamená opustiť všetko, nie mať čokoľvek pre seba – aby sme sa
stali „rybármi ľudí“, zatiaľ čo Ježiš nás sprevádza pri plnení našich pracovných a rodinných
povinností. Čo to znamená „byť rybármi ľudí“? Dobrú odpoveď nám dáva sv. Ján Zlatoústy vo
svojom komentári. Tento cirkevný otec a učiteľ Cirkvi hovorí, že Ondrej nevedel ako by mal
vysvetliť svojmu bratovi kto je Ježiš, a preto „ho priviedol k samotnému zdroju svetla“, čiže
k Ježišovi Kristovi. „Byť rybármi ľudí“ znamená pomáhať všetkým okolo nás, v našej rodine
a v práci, nájsť Krista, ktorý je jediným svetlom na našej ceste.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

 • „Peter a Ondrej nevideli Ježiša urobiť žiadny zázrak. Nepočuli nič o večnej odmene,
  a aj tak keď začuli Spasiteľov hlas, opustili všetko, o čom sa nazdávali, že im patrí.“
  (sv. Gregor Veľký)
 • „Nech nás apoštol Ondrej učí ako máme Ježiša okamžite nasledovať, ako o ňom
  hovoriť s nadšením, a nadovšetko ako rozvíjať vzťah nefalšovaného priateľstva s ním,
  vedomí si toho, že iba v ňom môžeme nájsť konečný zmysel nášho života a smrti.“
  (Benedikt XVI.)
 • „Kristus Pán (…) prikázal apoštolom, aby evanjelium, ktoré bolo prisľúbené skrze
  prorokov a ktoré on splnil a vlastnými ústami hlásal, všetkým ohlasovali ako zdroj
  každej spasiteľnej pravdy a morálnej normy, a tak im sprostredkovali Božie dary.“
  (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 75)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie