Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

Evanjelium:

„V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona,
ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba
Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.
Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey
i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov.
A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.
A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.“

(Lk 6,12-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes kontemplujeme jeden deň v Ježišovom živote. Má dve zrejmé stránky: modlitbu a čin. Ak máme ako
kresťania napodobňovať Ježišov život, nesmie nám chýbať ani jeden z týchto dvoch rozmerov. Všetci
kresťania, vrátane tých, ktorí zasvätili svoj život kontemplácii, by mali venovať čas modlitbe a skutkom.
Dĺžka každého z nich môže byť, samozrejme, rôzna. Dokonca aj klauzúrni mnísi a mníšky venujú práci
primeraný čas. Na druhej strane, my, ktorí sme takpovediac viac „svetskí“, ak chceme napodobňovať Ježiša,
nemali by sme sa vrhať do práce bez toho, aby sme ju nepomazali modlitbou.
Potreboval Ježiš tieto dlhé hodiny osamelej modlitby, keď všetci ostatní spali? Teológovia skúmajú
psychológiu Ježišovho človečenstva. Do ktorého bodu mal priamy prístup k božstvu a do ktorého bodu bol
ten, ktorý „bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu „ (Hebr 4,15)?
Ak už máme dobre nastavený modlitbový a duchovný život, mali by sme ho začať napodobňovať v konaní.
V dnešnom úryvku vidíme, ako „organizuje Cirkev“, teda ako si vyberá tých, ktorí majú byť jeho budúcimi
evanjelizátormi, nasledovníkmi jeho poslania na zemi: „Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z
nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi…“ (Lk 6, 13). Neskôr ho nachádzame, ako uzdravuje všetky
druhy chorôb. „A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala
všetkých.“, hovorí evanjelista (Lk 6, 19). Aby naše stotožnenie s ním bolo úplné, stačí, aby táto moc
uzdravovať všetkých vyšla aj z nás. A to bude možné len vtedy, ak zostaneme v ňom, aby sme mohli
prinášať hojné ovocie (porov. Jn 15, 4).

Aplikácia:

Dokážem sa aj ja zastaviť, či už ráno alebo pred dôležitou prácou či cestou a pozvať do toho Ježiša?
Nakoľko sa dokážem obetovať v práci či službe, ktorú som rozpoznal ako Božiu vôľu?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie