Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

Evanjelium:

„V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.“ (Lk 6,12-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme uvažovať o celom jednom dni Ježišovho života. Život s dvoma jasnými stránkami: modlitbou a skutkami. Ak máme ako kresťania napodobňovať Ježišov život, nemôžeme sa vyhýbať žiadnemu z týchto dvoch rozmerov. Všetci kresťania, dokonca aj tí, ktorí sú zasvätení kontemplatívnemu životu, majú a musia mať určité chvíle na modlitbu a určité iné na činnosti.

Dĺžka každej z nich sa samozrejme môže líšiť. Vidíme, že aj rehoľníci a rehoľníčky venujú značnú časť svojho času nejakej činnosti. Na druhej strane, tí z nás, ktorí sme viac “svetskí”, ak chceme napodobňovať Ježiša, nemali by sme vykonávať horlivú činnosť bez toho, aby sme ju rozšírili modlitbou. Svätý Hieronym povedal: „Aj keď nám apoštol prikázal modliť sa stále, (…) musíme tejto činnosti venovať určité vopred určené hodiny.”

Potreboval Ježiš tieto dlhé hodiny osamelej modlitby, keď všetci ostatní spali? Teológovia skúmajú psychológiu Ježišovho človečenstva. Do ktorého bodu mal priamy prístup k božstvu a do ktorého bodu bol „ten, ktorý bol podobne skúšaný vo všetkom, a predsa bez hriechu“?

Ak už máme dobre nastavený modlitbový a duchovný život, mali by sme ho začať napodobňovať v konaní. V dnešnom úryvku vidíme, ako „organizuje Cirkev“, teda ako si vyberá tých, ktorí majú byť jeho budúcimi evanjelizátormi, nasledovníkmi jeho poslania na zemi: „Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi…

Neskôr ho nachádzame, ako uzdravuje všetky druhy chorôb. „A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.“, hovorí evanjelista. Aby naše stotožnenie s ním bolo úplné, stačí, aby táto moc uzdravovať všetkých vyšla aj z nás. A to bude možné len vtedy, ak zostaneme v ňom, aby sme mohli prinášať hojné ovocie.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie