Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SVÄTEJ MÁRIE MAGDALÉNY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ MÁRIE MAGDALÉNY

Evanjelium:
Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu
odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.
(Jn 20, 1-2. 11-18)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes s radosťou oslavujeme svätú Máriu Magdalénu. S radosťou a úžitkom pre našu vieru, pretože jej cesta môže byť aj našou cestou. Magdaléna prišla zďaleka (porov. Lk 7, 36 – 50) a išla veľmi ďaleko… Na úsvite zmŕtvychvstania Mária hľadala Ježiša a našla Ho zmŕtvychvstalého. V to ráno jej Ježiš Kristus zjavil
najdôležitejšiu skutočnosť našej viery: že aj ona je Božou dcérou, keď jej hovorí: „Vystupujem k môjmu
Otcovi a vášmu Otcovi“. V itinerári Márie Magdalény objavujeme niektoré dôležité aspekty našej viery. V prvom rade obdivujeme jej odvahu. Hoci je viera darom od Boha, vyžaduje od veriaceho odvahu. Vo všeobecnosti inklinujeme k tomu, čo vidíme, čo môžeme uchopiť rukou. Keďže Boh je v podstate neviditeľný, viera „predstavuje riskantný podnik prijať to, čo zjavne nemožno vidieť, ako to skutočne reálne a základné. Zahŕňa skok z hmatateľného sveta“ (Benedikt XVI.). Mária tým, že vidí vzkrieseného Krista, môže „vidieť“ aj Otca, Pána.
Na druhej strane „skok viery“ „sa dosahuje prostredníctvom toho, čo Biblia nazýva obrátením alebo
pokáním: prijíma ho len ten, kto sa mení“ (Benedikt XVI.). Nebol toto Máriin prvý krok? Nemal by to byť
aj opakovaný krok v našom živote? V Magdaléninom obrátení bolo veľa lásky: nešetrila voňavkami pre
svoju Lásku. Láska! tu je ďalší „prostriedok“ viery, pretože koho nemilujeme, toho ani nepočujeme, ani
nevidíme, ani mu neveríme. V Jánovom evanjeliu sa jasne ukazuje, že „veriť znamená počúvať a súčasne aj
vidieť“. Tak sa vo veľkonočné ráno prechádza od Jána, ktorý ešte za tmy pred prázdnym hrobom „videl i
uveril“ (Jn 20, 8), cez Máriu Magdalénu, ktorá len čo zbadá Ježiša (porov. Jn 20, 14) a chce ho zdržať,
počuje výzvu, aby ho kontemplovala na jeho ceste k Otcovi, až po vyznanie samotnej Magdalény pred
učeníkmi: „Videla som Pána!“ (Jn 20, 18) (pápež František – Lumen Fidei 30).

Aplikácia:

  • Pri čítaní dnešného evanjelia berme do úvahy intenzitu lásky, ktorá horela v srdci tej, ktorá neodišla z hrobu, aj keď odtiaľ učeníci odišli. Zastavme sa a zamyslime sa ako milujeme Pána my!
  • Je v mojom živote viery prítomná láska k Pánovi?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie