Zamyslenia

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK

V našej dobe je toľko potrieb, ktoré si vyžadujú súcitnú odpoveď kresťanov…

Evanjelium:

„Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.““ (Mt 2,13-18)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok Svätých Neviniatok. V rámci Vianočných sviatkov nemôžeme ignorovať posolstvo, ktoré nám chce liturgia odovzdať. Dnes počujeme o dvoch dôležitých udalostiach, ktoré sprevádzajú narodenie Ježiša Krista. Mohli by sme povedať, že radostnú zvesť o jeho narodení, narušujú.

Jozef ani teraz nemôže žiť pokojným životom – musí vziať manželku a dieťa a utekať. A on to i napĺňa. Prijíma a plní Božiu vôľu. Koná dobro. No vidíme i zlo, nespravodlivosť, s ktorou sa často stretávame i v našom živote a ktorá je v tomto prípade ohraničená umučením nevinných detí. To všetko si vyžaduje osobný a spoločenský postoj a odpoveď.

Svätý Jozef nám ponúka veľmi jasné a citlivé svedectvo o Božom volaní. Môžeme sa teda s ním stotožniť, keď máme v ťažkých chvíľach nášho života prijať rozhodnutie, vychádzajúce z našej vlastnej viery: „On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.

Naša viera v Boha zahŕňa aj náš vlastný život – i ten aktuálny. Prebúdza nás – robí nás plne vnímavými na veci a udalosti, ktoré sa dejú okolo nás, pretože dosť často k nám Boh hovorí práve takto. Prinúti nás vziať si dieťa a jeho matku, t. j. Boh sa nám stáva bližším, naším spoločníkom na cestách a posilňuje našu vieru, nádej a lásku. A núti nás odísť v noci do Egypta, t. j. pozýva nás, aby sme sa nebáli vlastného života, ktorý je častejšie plný tieňov, ktoré je príliš ťažké osvetliť.

Dnes majú títo malí mučeníci konkrétne mená, sú medzi nimi deti, mladí, starí ľudia, prisťahovalci, utečenci, tí, ktorí utekajú pred hrôzou vojny a prenasledovania, chorí … a oni žiadajú odpoveď našej lásky.

Povedal nám to svätý Ján Pavol II.: „V našej dobe je toľko potrieb, ktoré si vyžadujú súcitnú odpoveď kresťanov. Teraz je čas na novú “tvorivosť” v charite, a to nielen tým, že sa zabezpečí účinnosť pomoci, ale aj tým, že sa “priblížime” k tým, ktorí trpia.

Dúfajme, že jasné a silné nové svetlo Božieho Dieťaťa naplní naše životy a potvrdí našu vieru, našu nádej a našu dobročinnosť.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie