Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 15. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“ (Mt 11,20-24)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Kristus pokarhal dve galilejské mestá, Korozain a Betsaidu, za ich nedôverčivosť: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.“ Sám Kristus dosvedčil, že fenické mestá, Týr a Sidon, by vo veľkej pokore konali pokánie, keby sa v nich boli stali divy Božej moci.

Nikto nemá rád pokarhanie. Zvlášť bolestné však musí byť pokarhanie od Krista, ktorý nás miluje svojím najmilosrdnejším srdcom. Jednoducho neexistuje žiadna výhovorka, ak je človek pokarhaný samotnou Pravdou. Prijímajme každý deň pokorne a zodpovedne Božiu výzvu k obráteniu.

Isto sme si všimli, že Kristus nešetril slovami. Postavil svojich poslucháčov tvárou v tvár pravde. Aj my si musíme uvedomiť, akým spôsobom hovoríme druhým o Kristovi. Často aj my musíme bojovať so svojou ľudskou úctou, aby sme uprednostnili svojich priateľov pred večnými pravdami, ako sú smrť a súd. Pápež František vtipne označil svätého Pavla za „tvorcu problémov“, povedal: „Nech sa neuchyľujeme k ľahkomyseľnému životu alebo k efemérnej štruktúre (…). Pavol, hlásajúc Pána, spôsoboval problémy. Ale vytrval, pretože bol horlivým kresťanom. Mal apoštolskú horlivosť. Nebol mužom kompromisov.“ Nevyhýbajme sa svojej povinnostiam lásky.

Možno budú pre nás poučné i nasledujúce slová: „(…) Ide o to (…) hovoriť slová múdrosti jasnou kresťanskou rečou, ktorej všetci rozumejú.“ Nemali by sme len tak zaspať na vavrínoch, pretože nám mnohí rozumejú. Skôr musíme prosiť o milosť byť pokorným nástrojom Ducha Svätého, aby sme každého muža a ženu postavili priamo pred Božiu pravdu.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Nič nie je Bohu tak drahé a milované, ako keď sa k nemu ľudia obracajú s pravým pokáním.“ (sv. Maxim Vyznávač).
  • Ježiš vyjadruje svoje znechutenie nad tým, že ho napádajú jeho vlastní ľudia: „Keby sa zázraky, ktoré sa u vás stali, boli stali v Týre a Sidone… V tomto prísnom, ale aj trpkom prirovnaní možno vidieť celé dejiny spásy.“ (pápež František)
  • Ľudské srdce je ťarbavé a zatvrdnuté. Je potrebné, aby Boh dal človekovi nové srdce. Obrátenie je predovšetkým dielom milosti Boha, ktorý spôsobuje, že sa naše srdcia vracajú k nemu: „Obráť nás, Pane, k sebe a vrátime sa“. Boh nám dáva silu začať znova. Keď naše srdce objaví veľkosť Božej lásky, je otrasené hrôzou a ťarchou hriechu a začína sa báť, aby neurazilo Boha hriechom a nebolo od neho odlúčené. Ľudské srdce sa obracia, keď hľadí na toho, ktorého naše hriechy prebodli. „Upretým zrakom hľaďme na Kristovu krv a spoznajme, aká je vzácna Bohu, jeho Otcovi; vyliata na našu spásu celému svetu priniesla milosť pokánia.“ (KKC1432)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie