Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 23. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
„V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo,
zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno
Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho,
Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal
zradcom.Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu
z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť
zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval
dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.“
Lk 6,12-19

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes by sme mohli naše myšlienky sústrediť na prvé slová evanjelia: „V tých dňoch vyšiel
Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.“ Ježiš odišiel na vrch modliť sa a strávil
noc v modlitbe k Bohu.
Úvody, ako je tento, môžu zostať nepovšimnuté pri našom každodennom čítaní evanjelia, hoci
v skutočnosti sú maximálne dôležité. Dnes nám Ježiš konkrétne a jasne hovorí, že vyvoleniu
dvanástich učeníkov – ústrednému rozhodnutiu pre budúci život našej Cirkvi – predchádzala celá noc v
modlitbe osamote, pred Bohom, jeho Otcom.
Ako prebiehala Pánova modlitba? Z jeho života môžeme usúdiť, že to musela byť modlitba
plná dôvery v Otca, modlitba úplného odovzdania sa do jeho vôle, lebo on nehľadal žiadnu inú vôľu,
len Otcovu. Prečo? Lebo Božia vôľa je vôľa spásy pre človeka.
Len vďaka tejto hlbokej, dlhej a neustálej modlitbe – vždy podporovanej pôsobením Ducha
Svätého, ktorý na Ježiša v okamihu jeho vtelenia zostúpil už pri krste – mohol Pán získať potrebnú silu
a svetlo, aby mohol pokračovať vo svojom poslaní zostať pri Otcovi a uskutočniť svoje dielo spásy pre
ľudstvo.
A následné vyvolenie apoštolov nám ukazuje – ako hovorí svätý Cyril Alexandrijský, že ten istý
Kristus potvrdzuje, že im dal to isté poslanie, ktoré prijal od Otca. On nám ukazuje, že vznikajúca
Cirkev bola plodom Ježišovej modlitby k Otcovi v Duchu Svätom, a teda dielom Svätej Trojice.
Kiežby celý náš život kresťanov – Božích učeníkov – mohol byť vždy ponorený do modlitby a
ňou vedený.
Myšlienky k dnešnému evanjeliu:
„Urobte si zo seba obeť a Božieho kňaza. Neznevažuj to, čo ti Božia moc dala a udelila. Obleč
sa do tuniky svätosti, urob si zo svojho srdca oltár a takto zjednotený s Bohom predlož svoje
telo Pánovi ako obetu.“ (sv. Peter Chryzológ)
„A najlepšie je, že v skupine jeho nasledovníkov napriek rozdielom všetci žili bok po boku a
prekonávali mysliteľné ťažkosti: vskutku, to, čo ich spájalo, bol sám Ježiš, v ktorom sa všetci
našli zjednotení jeden s druhým.“ (Benedikt XVI.)
„Keď Kristus ustanovil Dvanástich, “ustanovil ich na spôsob kolégia alebo trvalého zboru, na
čelo ktorého postavil Petra, vyvoleného spomedzi nich”. “Tak ako svätý Peter a ostatní
apoštoli tvoria z Pánovho ustanovenia jediné apoštolské kolégium, takisto sú navzájom
spojení rímsky pápež, Petrov nástupca, a biskupi, nástupcovia apoštolov.“ (KKC 880)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie