Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 24. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
„Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil
k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju
veľký zástup z mesta. Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ Potom pristúpil
a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal
hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký
prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.“ A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei
a po celom okolí.“
(Lk 7,11-17)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes si skrížia cestu dve skupiny ľudí. Jedna skupina sprevádza smrť, druhá sprevádza život.
Chudobná vdova, nasledovaná svojimi príbuznými a priateľmi, vynáša svojho jediného syna na
cintorín, zatiaľ, čo zrazu vidí množstvo ľudí, ktorí nasledujú Ježiša. Obe skupiny ľudí sa spoja a
zastavia sa, zatiaľ čo Ježiš hovorí matke, ktorá sa chystala uložiť svojho syna na večný odpočinok:
„Neplač!“ Zástup sa pozrel na Ježiša, ktorému nebola ľahostajná bolesť a utrpenie tejto matky, ale
hlboko ju ľutoval, a tak jej syna privádza späť k životu.
Nájsť Ježiša totiž znamená nájsť život. Svätý Braulio zo Zaragosy píše: „Nech nás teda
povzbudí nádej na vzkriesenie, pretože opäť uvidíme tých, ktorých sme tu dole stratili.“
Pri čítaní tohto úryvku evanjelia o zmŕtvychvstaní toho mladíka z Naimu by sme mohli
zdôrazniť Ježišovo božstvo a trvať na tom, že len Boh mohol tomuto mladíkovi vrátiť život. Dnes veľa
krát zdôrazňujeme Ježišovo človečenstvo, pretože Ježiša nevnímame ako vzdialenú bytosť, ani ako
niekoho, kto sa od nás veľmi líši.
My, kresťania, sa musíme naučiť napodobňovať Ježiša. Musíme prosiť Boha o milosť byť pre
druhých ako Kristus. Aké by bolo úžasné, keby nás ostatní mohli vidieť ako Ježišov obraz na tejto
zemi!
Tí, ktorí videli napríklad svätého Františka z Assisi, videli aj Ježišov obraz. Svätí sú tí, ktorí
nesú Ježiša vo svojich slovách a skutkoch a napodobňujú jeho spôsob konania a jeho dobrotu. Naša
spoločnosť potrebuje svätých a my môžete byť jedným z nich vo svojom okolí.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:
„Kristus je definitívnym vtelením milosrdenstva, jeho živým znamením.“ (sv. Ján Pavol II.)
„To, čo Ježiša vo všetkých týchto situáciách pohlo, nebolo nič iné ako milosrdenstvo, ktorým
čítal v srdciach tých, s ktorými sa stretol, a odpovedal na ich najhlbšie potreby.“ (pápež
František)
„Ba viac, Ježiš spája vieru vo vzkriesenie so svojou osobou: “Ja som vzkriesenie a život”.
Sám Ježiš vzkriesi v posledný deň tých, ktorí v neho uverili a ktorí jedli jeho telo a pili jeho krv.
Už teraz dáva znamenie a záruku vzkriesenia, keď vracia život niektorým mŕtvym a tým
zvestuje svoje vlastné zmŕtvychvstanie, ktoré však bude patriť do iného poriadku. O tejto
jedinečnej udalosti hovorí ako o “znamení proroka Jonáša”, ako o znamení chrámu:
predpovedá, že vstane z mŕtvych na tretí deň po tom, čo ho zabijú.“ (KKC 994)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie