Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 25. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
„Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku
stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“ On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo
počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“
(Lk 8,19-21)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes si môžeme prečítať krásny úryvok z evanjelia. Ježiš neprejavuje neúctu k svojej matke,
pretože ona ako prvá počula Božie slovo a On, ktorý je Božím Slovom, sa z nej narodil. Ale zároveň je
to ona, kto najdokonalejšie splni Božiu vôľu: „Hľa, služobnica Pánova. Nech sa mi stane podľa tvojho
slova!“ Tak znela jej odpoveď anjelovi pri zvestovaní.
Ježiš nám tiež hovorí, čo máme robiť, aby sme boli ako jeho rodina: „… tí, čo počúvajú Božie
slovo a uskutočňujú ho.“ Aby sme ho počuli, musíme sa k nemu priblížiť, ako to urobili jeho vlastní
príbuzní, keď išli tam, kde bol on, ale nemohli sa k nemu dostať kvôli zástupu. Potom sa však pokúsili
dostať bližšie. Pri približovaní sa k Božiemu slovu by bolo vhodné, aby sme si položili otázku, či
bojujeme a snažíme sa prekonať prekážky, ktoré stále nachádzame na ceste. Venujem každý deň
niekoľko minút čítaniu, počúvaniu alebo premýšľaniu nad Svätým písmom? Svätý Tomáš Akvinský
nám pripomína, že „Musíme neustále rozjímať nad Božím slovom (…); toto rozjímanie je mocnou
pomocou v našom boji proti hriechu.“
A napokon, zotrvávať v Slove. Nestačí počúvať Slovo. Ak sa chceme stať Božími príbuznými,
musíme ho aj uskutočňovať. To, čo nám bolo povedané, musíme uviesť do praxe! Preto by bolo
možno dobré položiť si otázku, či sa poslušne správame len vtedy, keď nám to, čo sa od nás žiada,
práve dobre vyhovuje a je to pomerne jednoduché, alebo naopak, konám i vtedy, keď to znamená
vzdať sa svojho pohodlia, vlastnej prestíže, materiálnych vecí, či akéhokoľvek voľného času, ktorý
máme k dispozícii. Lebo niekedy zvykneme veci, uskutočňovanie odkladať, kým nepríde nejaký „lepší
čas“.
Modlime sa k Panne Márii, aby sme, tak ako ona kedysi, počúvali a zachovávali Božie slovo,
aby sme tak mohli kráčať po ceste vedúcej k večnému šťastiu.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:
„Ó, jednorodený Syn a Slovo Božie, nesmrteľná bytosť, ty, ktorý si sa pre našu spásu ráčil
vteliť zo svätej Božej Matky a večne panenskej Márie, ty, ktorý si jeden zo Svätej Trojice,
oslávený s Otcom a Duchom Svätým, zachráň nás!“ (sv. Ján Zlatoústy)
„Iba vtelené Slovo, ktorého láska sa naplnila na kríži, je dokonalou poslušnosťou.“ (pápež
Benedikt XVI.)
„Vierou človek úplne podriaďuje Bohu svoj rozum a svoju vôľu. Celou svojou bytosťou dáva
súhlas Bohu, ktorý zjavuje. Túto odpoveď človeka Bohu, ktorý zjavuje, nazýva Sväté písmo
„poslušnosťou viery.“ (KKC 143)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie