Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čítanie:

Bratia, ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“ Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo –, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky, ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. (Rim 1, 16-25)

Podcast:

Zamyslenie:

V hodinkách je malé koliesko „nepokoj“, ktoré riadi chod hodín, pomalšie alebo rýchlejšie.

Aj apoštol Pavol akoby mal v sebe akýsi vnútorný nepokoj, nedá mu to stáť so založenými rukami, kým dobré posolstvo Božie, evanjelium, nie je ešte všade zvestované. Východnú čiasť rímskej ríše už pochodil, teraz na staré kolená by sa rád dostať až na ďaleký západ, do Španielska a cestou by sa chcel zastaviť v Ríme.

Evanjelium je blahozvesť tak pre Židov, ktorí v jedného Boha už veria, ako aj pre pohanov, ktorí pravého Boha ešte nepoznajú.

My poznáme slovo pohan len z kníh. Žijeme v kresťanskom prostredí, aj keď nie všetci ľudia okolo nás sú veriaci, ale nie sú to pohania, s akými sa stretával Pavol. Ten, kto dnes neverí v Boha, nevolá sa pohan ani sa nepovažuje za pohana, ale za ateistu, t.j. za človeka, ktorý neuznáva Boha. No o tomto Bohu už počul alebo ho už aj nejaký čas uznával a uctieval, ale potom sa od neho odvrátil, zaznával ho. Možno mnoho kresťanského v jeho pamäti aj v jeho zvykoch zostalo, aj keď si to neuvedomuje. Pohania, ktorých mal Pavol pred sebou, tí sa ešte s kresťanstvom a s Kristom nestretli, ani o ňom ešte nepočuli.

Ale ani títo pohania neboli neveriaci. Aj oni verili, verili toho až mnoho, verili v mnoho bohov a božských síl. Zbožňovali nielen slnko a hviezdy, ale aj mnohé zvieratá a predmety. Ich bôžikov my nazývame modlami. Toto naše slovenské slovo pochádza asi z toho, že sú to predmety, pred ktorými sa modlili. Ich viera je podľa nás povera, pomýlená, nesprávna viera. Slovo pohan vzniklo až v 4. storočí, v konštantínovskej dobe. A nie pohania sa sami tak volali, ale kresťania ich tak začali volať, paganus. Kresťanstvo totiž v mestách prišlo do módy, na vidieku sa udržala ešte stará viera, preto názov paganus – dedinčan, vidiečan.

Často si možno vzdychneme, že sme sa narodili v zlých časoch, že dnes je ťažko byť a zostať dobrý.

Čo keby sme sa boli narodili pred dve tisíc rokmi, keď ešte kresťanstvo nebolo? Akí by sme boli bývali vtedy a čo by sa bolo stalo vtedy z nás? Každý čas má aj svoje nevýhody, ale aj výhody.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie