Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“ Lk 21, 5-11

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes s úžasom počúvame Pánovo prísne varovanie: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ (Lk 21, 6). Tieto slová Pána Ježiša sú protipólom takzvanej „kultúry neobmedzeného rozvoja ľudstva“ alebo, ak chcete, určitých vedeckých, technických a vojensko-politických vodcov ľudstva v neobmedzenom vývoji.

Odkiaľ? Kam? Nikto nevie a nemôže vedieť, okrem nejakej podozrivej večnej hmoty, ktorá popiera existenciu Boha a uzurpuje si Jeho vlastnosti. Ako veľmi sa nás snažia tí, ktorí odmietajú obmedzenia a neistoty, ktoré sú vlastné ľudstvu, aby sme im to prehltli aj snavijakom!

A predsa my, učeníci vteleného Božieho Syna, počúvame Jeho slová, prijímame ich a uvažujeme o nich. Hovorí nám: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli.“ (Lk 21, 8). Hovorí nám to Ten, ktorý prišiel vydať svedectvo pravde a potvrdiť, že tí, ktorí sú z pravdy, počúvajú Jeho hlas.

Potvrdzuje tiež: „koniec nebude hneď“ (Lk 21, 9). To znamená, že na jednej strane máme čas na spásu, ktorý treba využiť a na druhej stranev každom prípade koniecpríde. Áno, Pán Ježiš príde „súdiť živých i mŕtvych“, ako to vyznávame vo Vyznaní viery.

Milí čitatelia dnešného zamyslenia, milovaní bratia a sestry, Pán Ježiš nás o niekoľko veršov neskôr po dnešnom úryvku z evanjelia povzbudzuje a zároveň utešuje slovami, ktoré v jeho mene opakujem: „Svojou vytrvalosťou si spasíte duše.“ (Lk 21,19 BOT).

My, dávajúc tomu srdečnú odpoveď, sa navzájom pobádajme slovami kresťanského hymnu: „Vytrvajme, ako už rukami dosahujeme vrchol!“

Aplikácia:

Som verný Ježišovi vo svojom živote? Využívam čas na moje obrátenie a na konanie dobra – službu bratom a sestrám?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie