Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 5. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘ Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,‘ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.““ (Mk 7,1-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes máme možnosť vidieť, ako ostali niektoré z dôležitých prvkov a pilierov viery, v očiach i skutkoch zákonníkov a farizejov zdeformované. V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako ostal zdeformovaný obraz štvrtého prikázania z Desatora.

Zákonníci učili, že deti, ktorí obetujú peniaze a predmety chrámu, robia dobre. Podľa tohto učenia však ich rodičia už ale nemali právo žiadať, aby časť zo svojho venovali deti rodičom. Deti si splnili povinnosť voči „chrámu“, splnili požiadavky štvrtého prikázania, no len zdanlivo. V skutočnosti však išlo len o klamstvo.

Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ Ježiš je autentickým vykladačom Božieho zákona a preto vysvetlil správny význam štvrtého prikázania tým, že zrušil smutný omyl ich židovského formalizmu.

Lebo Mojžiš povedal: „Cti svojho otca i svoju matku…“ Štvrté prikázanie pripomína všetkým synom a dcéram povinnosti, ktoré majú voči svojim rodičom. Majú im podľa svojich možností pomáhať morálne aj materiálne v čase ich starnutia, keď čelia chorobám, osamelosti alebo trápeniu. Ježiš celkom jasne poukazuje na túto povinnosť vďačnosti.

Úcta k starším (tzv. synovská zbožnosť) sa uskutočňuje z vďačnosti, ktorú si zaslúžia za dar, ktorý nám dali, t. j. za náš život, a za obete, ktoré priniesli, aby ich deti mohli rásť vo veku, múdrosti a milosti. Kniha Sirachovec krásne vyzýva: „Z celého srdca si cti otca a na vzdychy svojej matky nezabúdaj! Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil; oddaj (sa) im ako aj oni tebe.“ (Sir 7, 29-30)

Pán si ctí otca vo svojich deťoch a v nich potvrdzuje aj právo matky. (porov. Sir 3, 2 – 6). Tieto a ďalšie slová sú jasným svetlom pre náš život vo vzťahu k rodičom. Vyprosujme si od nášho Pána milosť, aby nám nikdy nechýbala pravá láska, ktorú dlhujeme svojim rodičom, a aby sme túto sladkú „povinnosť“ vedeli svojím príkladom preniesť aj na našich blížnych.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie