Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:
„Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník,
hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých
a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať
a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám
človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“
Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No
v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im
odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo
ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu,
čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už
nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil.
A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.“
(Jn 5,1-3.5-16)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes svätý Ján hovorí o podobenstve o rybníku v Betsate. Vyzeral skôr ako čakáreň
traumatologickej nemocnice. Veď tam ležalo množstvo chorých – slepých, chromých a ochrnutých.
A práve tam prišiel aj Ježiš.
Je to dosť zvláštne. Ježiš sa vždy dokáže ocitnúť uprostred nejakého problému. Kamkoľvek
príde, vždy sa nájde niekto, koho je potrebné zachrániť. A áno, On prichádza, aby zachránil a urobil
ľudí šťastnými. Farizeji sa naopak zaoberali len tým, že je sobota. Ich večný problém. Ich podivuhodná
viera ubíja ich ducha. Niet horšieho človeka ako toho, kto počuje, no nechce počuť.
Protagonista zázraku bol invalidom dlhých tridsaťosem rokov. Jeho sa Ježiš pýta, či chce byť
uzdravený. Od dávna sa trápil v prázdnote, a zrazu našiel Ježiša, ktorý mu nesľubuje, ale priamo
ponúka uzdravenie.
Hlas Ježiša Krista je hlas Boží. V rybníku v Betsate si chorí ľudia vyliečili telo, zatiaľ čo prijatím
krstu si tí istí chorí vyliečili dušu. Avšak, v tomto rybníku sa uzdravil len ten, ktorý doň vstúpil prvý. Krst
lieči všetkých.
Nepripomína nám ten bezmocný, postihnutý, muž, v blízkosti vody, našu vlastnú bezmocnosť
konať dobro? Každý deň môžeme okolo seba vidieť veľký zástup postihnutých, ktorí by aj chceli, ale,
nie sú schopní zbaviť sa svojej neslobody. Hriech človeka ochromuje, zabíja. I preto musíme upierať
svoj pohľad na Ježiša. Potrebujeme ho, Jeho milosrdenstvo, aby nás ponoril do vôd modlitby. Veď
nechceme byť večnými invalidmi.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:
„Buďme nespokojní sami so sebou, keď hrešíme, lebo hriechy sa nepáčia Bohu. A pretože v
skutočnosti nie sme bez hriechu, buďme aspoň v tomto ohľade podobní Bohu, že to, čo sa mu
nepáči, sa nepáči nám.“ (svätý Augustín)

„Dvere Cirkvi sú vždy otvorené. Cirkev je Ježišov dom a Ježiš prijíma. A ak sú ľudia zranení,
čo urobí Ježiš? Vyčíta im, že sú zranení? Nie, On prichádza a nesie ich na svojich pleciach.
Tomu sa hovorí milosrdenstvo.“ (pápež František)

„Ježiš Kristus vykonal niektoré skutky, ako je napríklad odpustenie hriechov, ktoré ho zjavili
ako Boha Spasiteľa. Niektorí Židia v ňom neuznávali Boha, ktorý sa stal človekom, ale videli v
ňom človeka, ktorý sa robí Bohom, a odsúdili ho ako bohorúhača.“ (KKC 594)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie