Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

V Jeruzaleme boli sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.“ Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“ (Jn 10, 22-30)

Zamyslenie:

Dnes vidíme Ježiša prechádzať sa „v Šalamúnovom stĺporadíʺ (Jn 10,23) v Jeruzaleme počas sviatku Posvätenia chrámu. Židia sa ho vtedy pýtali: „Ak si Mesiáš, povedz nám to otvoreneʺ, na čo im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríteʺ (Jn 10,24-25).

Jedine skrze vieru je človek schopný rozpoznať Ježiša Krista ako Božieho syna. Svätý Ján Pavol II. pri príležitosti svetových dní mládeže v Ríme hovoril o „škole vieryʺ. Na Ježišovu otázku „Za koho ma pokladajú zástupy?ʺ (Lk 9,18) existuje mnoho odpovedí… dopĺňa ju však ďalšou, osobnejšou: „Za koho ma pokladáte vy?ʺ. Správne zodpovedanie tejto otázky vyžaduje “zjavenie od Otca”. Byť schopným odpovedať ako Peter – „Ty si mesiáš, syn živého Bohaʺ (Mt 16,16) – si vyžaduje Božiu milosť.

Aj keď Boh túži po tom, aby všetci verili a boli spasení, jedine pokorný človek je schopný  tento dar, túto Božiu milosť, aj prijať. „Pokorní vlastnia múdrosťʺ čítame v knihe Prísloví (Pri 11,2). Skutočná múdrosť človeka tkvie v dôvere v Boha.

Sv. Tomáš Akvinský komentuje túto časť Písma nasledovne: „môžem vidieť vďaka slnečnému svetlu, ale keď zavriem oči, nevidím nič; nie však vinou slnka, ale svojou vlastnou.ʺ Ježiš im vraví, že ak pre nič iné, nech veria aspoň pre činy, ktoré zjavujú Božiu moc. „Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otcaʺ (Jn 10, 25).

Ježiš pozná svoje ovce a jeho ovce počúvajú jeho
hlas. Viera nám umožňuje spájať sa s Ježišom prostredníctvom modlitby. Čím iným
je modlitba, ak nie spôsobom komunikácie s Ježišom Kristom, ktorý nás miluje a
privádza nás k Otcovi? A výsledkom a odmenou tohto spájania sa s Ježišom v
našom živote, ako čítame v Evanjeliu, je život večný.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie