Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?“ On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“ Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. (Jn 8,21-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjeliu nás pozýva – a to týždeň pred tým, ako budeme vchádzať do veľkého týždňa, aby sme sa na Ježiša pozerali v očakávaní, a zároveň ako povedal sv. Ján Fischer – v nazeraní na vykúpenie z kríža: „Naším veľkňazom je Ježiš Kristus, našou obetou je Jeho drahocenné telo, ktoré obetoval na oltári kríža za spásu všetkých ľudí“.

„Keď vyzdvihnete Syna človeka…“ (Jn 8, 28). Skutočne, ukrižovaný Kristus je – „vyzdvihnutý“ Kristus!  – je veľkým a posledným znakom Otcovej lásky k nám. Jeho otvorená náruč, rozprestretá medzi nebom a zemou, načrtáva nezmazateľný znak jeho priateľstva s ľuďmi. Keď ho uvidíme takto vyzdvihnutého pred naším hriešnym pohľadom, uvedomíme si, že Je (porov. Jn 8, 28), a potom, ako Židia, ktorí ho počúvali, aj my v neho uveríme.

Len priateľstvo toho, ktorý je plne oboznámený s krížom, nám môže poskytnúť dedičstvo, ktoré nás dostane do Vykupiteľského srdca. Predstieranie evanjelia bez kríža, zbavené kresťanského zmyslu pre umŕtvovanie alebo nakazené pohanským a iným prostredím, ktoré nám bráni pochopiť vykupiteľské hodnoty utrpenia, by nás postavilo do hroznej situácie, keď by sme museli z Kristových úst počuť: – „Veď načo by som vám mal ďalej hovoriť“?

Nech je náš pokojný a kontemplatívny pohľad na kríž otázkou Ukrižovanému, ktorou sa ho v tichosti pýtame: „Kto si?“ (Jn 8, 25). A on nám odpovie, že on je „Cesta, Pravda a Život“ (Jn 14, 6), zásoba, bez ktorej my, úbohé výhonky viniča, nebudeme môcť priniesť žiadne ovocie, pretože len On má slová večného života. A tak, ak uveríme, že On Je, nezomrieme vo svojich hriechoch. Ak uveríme, že on – Otec, je s nami, a nikdy nás nenechá samých, budeme žiť už tu na zemi „nebeský život.“ A takto budeme napodobňovať Krista – Syna tým, že budeme vždy robiť to, čo sa páči Otcovi. Budeme však žiť, napriek všetkému, a už na tomto svete budeme žiť nebeský život, ak si z Neho vezmeme radostnú istotu, že Otec je s nami, že nás nikdy nenechá samých.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie