Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“ (Jn 14,27-31a)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes k nám Ježiš nepriamo hovorí o kríži. On nám prináša pokoj, ale za cenu svojho bolestného odchodu z tohto sveta. Dnes čítame slová, ktoré povedal pred obetou na kríži, a boli napísané po jeho zmŕtvychvstaní. Svojou smrťou na kríži poráža smrť aj strach. Dáva pokoj, iný, ako pokoj, ktorý prináša svet. On prechádza najtrýznivejšou bolesťou a ponížením, aby nám dokázal svoju milosrdnú lásku k človeku.

Od chvíle, keď hriech vstúpil do sveta, je utrpenie v našom živote nevyhnutné. Niekedy ide o bolesť fyzickú, inokedy o bolesť morálnu, a potom sú chvíle, keď ide o bolesť duchovnú. A, všetci musíme zomrieť. Boh nám však vo svojej nekonečnej láske dal liek, aby sme uprostred bolesti našli pokoj. Prečo to urobil práve takto? Pretože tak sa ľudská bolesť – spolu s Kristovým utrpením – stáva obetou, ktorá nás zachraňuje od hriechu. Áno, práve v Kristovom kríži bolo ľudské utrpenie vykúpené, ako povedal, dnes už svätý, Ján Pavol II. Ježiš Kristus ticho trpel, aby sa zapáčil nebeskému Otcovi skutkom poslušnosti, ktorým sa dobrovoľne obetoval za našu spásu.

Neznámy autor z 2. storočia pripisuje Ježišovi tieto slová: „Pozrite sa na pľuvanec nad mojou tvárou, ktorý som od vás dostal, aby som vám vrátil pravý závan života. Pozrite na moje líca, tak doráňané, a to preto, aby som mohol napraviť tvoj zničený vzhľad podľa svojho nového obrazu. Pozri môj chrbát, ktorý bol bičovaný, aby som ti z pliec sňal ťarchu tvojich hriechov. Pozri moje ruky, tak silno pribité na kríž za teba, ktorý si pred časom osudovo vystrel jednu zo svojich rúk k zakázanému stromu.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Čím je duša pre ľudské telo, tým je Duch Svätý pre Kristovo telo, ktorým je Cirkev.“ (sv. Augustín)
  • Pokoj je skutočným darom Ježišovej prítomnosti uprostred jeho Cirkvi. Pane, chráň svoju Cirkev v súžení, aby nestratila vieru, aby nestratila nádej.“ (pápež František)
  • Pozemský mier je obrazom a ovocím pokoja Kristovho, ktorý je „Knieža“ mesiášskeho „pokoja“ (Iz 9,5) . Kristus svojou krvou na kríži „v sebe samom zabil nepriateľstvo“ (Ef 2,16) , zmieril ľudí s Bohom a urobil zo svojej Cirkvi sviatosť jednoty ľudského pokolenia a jeho zjednotenia s Bohom. „On je náš pokoj“ (Ef 2,14) . A vyhlasuje: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj“ (Mt 5,9).“ (KKC 2305)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie