Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“ (Jn 17, 1-11a) 

Podcast:

Zamyslenie:

Práve sme si vypočuli časť reči Pána Ježiša pri Poslednej večeri; reči, ktorú nazývame Ježišovou veľkňazskou modlitbou. Ježiš si je vedomý svojho nadchádzajúceho utrpenia, preto slávi s učeníkmi poslednú večeru. Jeho myseľ je upretá nielen na udalosti Veľkého piatku, v ktorom vidí cestu k nedeli zmŕtvychvstania, ale myslí aj na svoje nanebovstúpenie a slávu. V Jánovom evanjeliu sa Ježišova sláva začína jeho umučením a vrcholným momentom je okamih jeho smrti na kríži, ktorý vedie ku vzkrieseniu a zjednoteniu s Otcom.  „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba.“ Hodina utrpenia je hodinou oslávenia.

Ježiš vo svojej modlitbe prosí, aby všetko, čo robí, priviedlo ľudí k účasti na večnom živote. V čom spočíva večný život?  „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.” V biblickom jazyku nie je ‘poznanie’ len záverom intelektuálneho procesu, ale plodom ‘skúsenosti’, osobného kontaktu, dozrievania v láske, stotožnenia vízie života a hodnôt. Poznať Boha a poznať Ježiša znamená uznať ich ako zdroj a cieľ všetkého. Poznať Otca a Ježiša znamená pochopiť Ježišovo posolstvo, osvojiť si ho a žiť ho. Toto je to najdôležitejšie v živote. Klásť čokoľvek iné, akokoľvek vznešené, na prvé miesto znamená blúdiť a nekráčať po ceste k večnému životu.

Ježiš sa teraz modlí aj za svojich učeníkov. Hoci si ich Ježiš sám vybral, predsa sú však darom Otca, aby pomáhali Ježišovi pokračovať v jeho diele na zemi.  Od krstu patríme medzi učeníkov Ježiša aj my. Aj my sme zahrnutí v tejto jeho modlitbe.

Aplikácia:

  • Ježiš zjavuje tajomstvo svojej lásky a oddanosti voči Nebeskému Otcovi. Ako je to s mojou láskou voči Nebeskému Otcovi?
  • Ježiš sa modlí za svojich učeníkov. Za koho sa modlím ja? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie