Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Lk 10,21-24)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes čítame úryvok z 10. kapitoly evanjelia podľa Lukáša. Pán vyslal sedemdesiatdva učeníkov do miest, ktoré chcel navštíviť. Vrátili sa nadšení. Pri počúvaní správ o všetkom, čo vykonali, Ježiš „zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme“  (Lk 10,21).

Jedným z aspektov pokory je vďačnosť. Arogantný človek má pocit, že nie je nikomu nič dlžný. Aby sme sa stali vďačnými, musíme sa stať maličkými, čiže tými, čo si uvedomujú svoju závislosť na iných. „Vďaka“ je jedno z prvých slov, ktoré učíme naše deti. Ježiš sa modlí: „Zvelebujem ťa, Otče, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“ (Lk 10,21).

Keď Svätý Otec Benedikt XVI na celosvetovom stretnutí mládeže v Kolíne hovoril mladým o postoji adorácie, povedal: „Adorácia Boha znamená uznanie jeho prítomnosti ako Stvoriteľa a Pána vesmíru. Charakteristickým znakom poklony je uznanie Božej veľkosti, ktoré vychádza z hĺbky srdca človeka a poznačuje celú jeho bytosť, ďalej presvedčenie, že Boh je najdôležitejšou súčasťou života človeka ako aj uvedomenie si, že len keď je Boh centrom života, človek bude mať jasný zmysel svojej existencie.“

Pokorný človek si uvedomuje potrebu vyjadriť svoju vďačnosť. Je to jediný spôsob, ako sa môžeme odplatiť Bohu za jeho dary.  „Čo máš, čo by si nebol dostal?“ pýta sa sv. Pavol v Liste Korinťanom (1Ko 4,7). A svätý pápež Lev Veľký potvrdzuje, že musíme „vzdávať vďaky Bohu Otcovi skrze jeho Syna v Duchu Svätom, pretože sa vo svojej veľkej láske zľutoval nad nami a keď sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch, priviedol nás k životu s Kristom, takže môžeme byť v ňom novým stvorením.“

Aplikácia:

  • Len pokorný človek vie byť vďačný. Súhlasím s týmto tvrdením?
  • Ako konkrétne vyzerá moja vďačnosť voči Bohu?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie