Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Mt 21, 28-32

Zamyslenie:

Dnes uvažujeme o otcovi, ktorý mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!“ (Mt 21,28). “A on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.” (Mt 21,29). Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. (porov. Mt 21, 30). Podstatou tohto podobenstva je skutočnosť, že Boh neposudzuje človeka len na základe toho, čo hovorí alebo ako sa tvári, ale predovšetkým podľa toho, čo nakoniec urobí: či Boha poslúchne, alebo nie. Na čom skutočne záleží, nie je povedať „áno“, ale „urobiť to“. Ako sa hovorí: „skutky“ hovoria „hlasnejšie ako slová“.

Pri inej príležitosti sa Ježiš odvolá na poučenie dnešného podobenstva: „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 7,21). Podľa sv. Augustína existujú dve vôle: Božia a moja. A hovorí: „Snaž sa dať svoju vôľu do súladu s Božou, a nepokúšaj sa prinútiť Boha, aby prispôsobil svoju vôľu tvojej vôli“.

Medzi vierou a poslušnosťou existuje vnútorná spojitosť. Svätý Pavol v liste Hebrejom píše o viere Abraháma slovami: „S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide.“ (Hebr 11,8) Abrahám dôveroval Bohu, preto Mu veril a preto ho poslúchol.

Sv. Arnold Janssen hovorí: „Pravá cesta k šťastiu vedie cez plnenie Božej vôle. Kto hľadá šťastie na iných cestách, nájde už tu na zemi len tŕnie a bodľačie. Preto sa usilujme Bohu verne slúžiť. Nech sa táto snaha stane svetlom nášho života.“

Slovo „poslúchať“
pochádza z latinského: ob- audire, čo znamená počúvať s veľkou pozornosťou.
A to platí v prvom rade pre našu modlitbu: keď sa modlíme máme pozorne
načúvať hlasu Lásky. Poslúchať Boha neznamená stať sa bábkou v rukách
niekoho iného, ale uveriť, že Boh nás chce formovať aby sme rástli do podoby
Krista. Plniť Božiu vôľu znamená stávať sa svätým.

Obráťme sa na našu Nebeskú Matku,
veľkú učiteľku poslušnosti viery, aby nám ukázala cestu ako sa naučiť plniť
vôľu Nebeského Otca.

Aplikácia:

Pri modlitbe Otčenáš sa zamyslím nad slovami: Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Viackrát zopakujem slová Pána Ježiša: Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie