Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Podcast:

Evanjelium:

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc. Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“ (Jn 13, 21-33. 36-38)

Zamyslenie:

Dnes je nám dané rozjímať o Ježišovi v temnote jeho umučenia. Tma, ktorá sa skončí, keď zvolá: „Je dokonané.“ Od tej chvíle vzplanie veľkonočné svetlo. Vo veľkonočnej žiarivej noci – v protiklade k temnote vigílie jeho smrti – sa stanú pravdivými Ježišove slová: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh.

Skutočne môžeme povedať, že každý Ježišov krok je krokom od smrti k životu a má paschálny charakter, vyjadrený postojom úplnej poslušnosti Otcovi: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ide o postoj potvrdený slovami, gestami a skutkami, ktoré mu otvárajú cestu k osláveniu ako Božiemu Synovi.

Dnes sa zamýšľame aj nad osobou Judáša, zradcu apoštola. Je tu jeho srdce plné zlých úmyslov, ktoré sa snaží rozptýliť. Pokrytecky sa snaží zakryť aj chamtivosť, ktorá ho ovláda a zaslepuje, hoci je tak blízko toho, ktorý je Svetlom sveta. Napriek tomu, že je obklopený Svetlom a príkladnou nezištnosťou, pre Judáša tu bola iba noc. Tých tridsať strieborných mincí, ako ich nazval spisovateľ Papini – „diablových výkalov“, ho oslepilo.

Ovládnutý chamtivosťou zradí a predá Ježiša, najváženejšieho medzi váženými ľuďmi; ale Judáš prežíval aj zúfalstvo, lebo peniaze nie sú všetko a môžu nás definitívne zotročiť.

A napokon uvažujeme o Petrovi, o jeho pozornosti a oddanosti. Všetko v ňom je dobrá vôľa, láska, veľkodušnosť, jednoduchosť, šľachetnosť. On je protipólom Judáša. Je pravda, že Peter trikrát zaprel Ježiša, ale jeho úmysly neboli zlé, urobil to len zo zbabelosti a ľudskej slabosti. Petrova ľútosť a pokánie boli úprimné, čo sa prejavilo jeho neznesiteľnou bolesťou plnou lásky. Preto ho Ježiš potom znovu utvrdil v povolaní a v poslaní, ktoré mu pripravil.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Lepšie je pre mňa zomrieť za Ježiša Krista, ako kraľovať nad všetkými končinami zeme…. Toho hľadám, ktorý za nás zomrel, toho chcem, ktorý pre nás vstal z mŕtvych… Dovoľte mi, aby som napodobňoval umučenie môjho Boha.“ (Svätý Ignác Antiochijský)
  • Horná sieň nám pripomína zdieľanie, bratstvo, harmóniu a pokoj medzi nami. Koľko lásky a dobroty vytrysklo z Hornej siene! Koľko lásky odtiaľto vyšlo. Z tohto prameňa čerpali všetci svätí.“ (pápež František)
  • A práve v Kristovom umučení, v ktorom jeho milosrdenstvo zvíťazí nad hriechom, hriech najvýraznejšie prejavuje svoju násilnosť a mnohotvárnosť: neveru, vražednú nenávisť, zavrhnutie a výsmech zo strany vodcov i ľudu, Pilátovu zbabelosť a ukrutnosť vojakov, Judášovu zradu, takú bolestnú pre Ježiša, Petrovo zapretie a opustenie učeníkmi. Ale práve v hodine temnôt a kniežaťa tohto sveta sa Kristova obeta tajomne stáva prameňom, z ktorého bude nevyčerpateľne vyvierať odpustenie našich hriechov.“ (KKC 1851)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie