Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Nikdy by sme však nemali strácať zo zreteľa, že skutočným miestom stretnutia človeka s Bohom, jeho skutočným chrámom, je Ježiš Kristus.

Evanjelium:

„Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.“ Jn 2,13-22

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si v Cirkvi pripomíname, že hoci žiadna budova na tomto svete nie je dosť veľká na to, aby obsiahla Božiu nesmiernosť, ľudia už od veľmi dávnych čias pociťovali potrebu vyhradiť si určité miesta na osobné a spoločné stretnutia s Bohom. Na začiatku boli miestom stretávania kresťanov ich súkromné domy, kde sa spoločenstvá zhromažďovali na modlitbu a lámanie Eucharistického chleba. Zhromaždené spoločenstvo bolo – a dodnes je – Božím svätým chrámom. Postupom času si tieto spoločenstvá stavali budovy určené na liturgické slávenie, prednes Božieho slova a modlitbu. A tak kresťanstvo napredovalo, i keď zažilo i prenasledovanie a ťažkosti v počiatkoch. Napredovanie viedlo i k tomu, že po získaní náboženskej slobody sa začali stavať i prvé veľké baziliky. Medzi najvýznamnejšími je Lateránska katedrála v Ríme.

Táto katedrála je symbolom jednoty všetkých cirkví na svete s Rímskou Cirkvou, a preto táto bazilika na svojom hlavnom portáli hrdo nesie titul Matka a hlava všetkých Cirkví v meste a na svete (Omnium urbis et orbis Ecclesiarum Mater et Caput). Je dokonca významnejšia ako Bazilika svätého Petra vo Vatikáne, pričom táto bazilika v skutočnosti nie je katedrálou, ale svätyňou postavenou nad hrobom svätého Petra a súčasným sídlom pápeža, ktorý má ako rímsky biskup v Lateránskej bazilike svoju katedrálu.

Nikdy by sme však nemali strácať zo zreteľa, že skutočným miestom stretnutia človeka s Bohom, jeho skutočným chrámom, je Ježiš Kristus. Práve preto bol splnomocnený upratať dom svojho Otca a povedať tieto slová: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím,“ Vďaka obete svojho života za nás Ježiš Kristus urobil z veriacich živý Boží chrám. Preto nám kresťanské posolstvo pripomína, že všetci ľudia sú posvätnou skutočnosťou, v ktorej prebýva Boh, a že ju nemožno znesvätiť používaním materiálnych prostriedkov.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie