logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Najlepší miništrantský tábor Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 18. júl 2014

V Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave sa v dňoch od 14. do 18. júla konal misijný tábor miništrantov. Tábor sa niesol v znamení množstva zaujímavých aktivít, zábavy a turistiky. Navštívili sme zaujímavé a významné miesta Bratislavy ako napríklad Bratislavský hrad, rôzne múzeá, pútnické miesto v Marianke, vojenský bunker či kúpalisko. Miništranti, ktorých sa zišlo 30 z rôznych kútov Slovenska, pričom najväčšie zastúpenie mali miništranti z východu Slovenska, mali možnosť spoznať históriu ale aj súčasnosť nášho hlavného mesta. Nechýbal, samozrejme, futbalový a hokejbalový turnaj. Centrum nášho dňa tvorila svätá omša, modlitba a večerné zamyslenia venované sv. Arnoldovi Janssenovi. Celý tábor zastrešoval P. Martin Madassery, SVD spolu so seminaristami SVD. Navštívil nás aj misionár pôsobiaci na Kube, P. Radko Kotra, SVD, ktorí priblížil miništrantom život v jeho misií. Ďakujeme Bohu za požehnaný čas.


20140716_20560420140718_082750img_2965img_2969

 
Sv. omša na česko-slovenskej hranici Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 18. júl 2014

5. júla, na sviatok vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, sa už tradične slávila sv. omša pri kríži na obľúbenom a známom turistickom mieste pri Chate Kohútka. Sv. omša začala procestiou o 13:00 od Chaty Kohútka k asi 300 metrov vzdialenému krížu, ktorý tam stojí na hranici medzi Českom a Slovenskom. Slováci obyčajne vždy nesú kríž a veriaci spievajú v procesii piesne, ktoré spieva česká i slovenská strana. Hrala i dychová hudba. Keď procesia prišla k poľnému oltáru, začala sa sv. omša. Hlavným celebrantom bol P. Ludvík Málek SVD, misionár v Mexiku, ktorý bol práve na dovolenke. Je rodák z Moravy, z Újedzca u Luhačovic. Ďalšími hosťami boli duchovný otcovia Dušan Monček a Michal Baláž, ktorí prišli spolu so svojimi veriacimi zo Slovenských obcí. Prítomný bol aj P. Marek Poláčik SVD, správca farnosti Nový Hrozenkov, kde toto miesto úradne patrí.
Základný kameň kríža bol položený v roku 1935. Chodievali tam procesie s

Celý text + FOTO a VIDEO
 
Pohreb pátra Františka Siroviča SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 3. júl 2014

Pohreb pátra Františka Siroviča SVD sa začal sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Hlavným celebrantom bol emeritný biskup Mons. Dominik Tóth. V kázni sa prihovoril rodine a všetkým prítomným páter Ján Halama SVD, provinciál. Pohrebu sa zúčastnilo množstvo príbuzných, ktorí prišli z východného Slovenska, odkiaľ páter pochádzal. Prišli sa rozlúčiť i spolubratia verbisti - kňazi, misionári. Aj misionári, ktorí sú na dovolenke na Slovensku sa pršli rozúčiť s pátrom Sirovičom: P. Marcel Martinko (Madagaskar), P. Pavol Baláž (Brazília), P. Lukáš Mizerák a Radoslav Kottra (Kuba).

sirovic-pohreb-00001sirovic-pohreb-00002sirovic-pohreb-00003sirovic-pohreb-00004

Pozrite si aj príhovor otca biskupa Dominika Tótha a provinciála P. Jána Halamu:

V I D E O
 
Zomrel P. František Sirovič SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 30. jún 2014

Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 29. júna 2014 pátra Františka Siroviča SVD. Zádušná svätá omša bude vo štvrtok 3. júla 2014 o 10.00 hod.

v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Po skončení svätej omše budú pohrebné obrady na cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.


Prof. PhDr. ThLic. František Sirovič SVD sa narodil 16. 2. 1920 v Ždani, okr. Košice-vidiek. Strednú školu (slovenské štátne reálne gymnázium navštevoval v Košiciach a v Levoči 1932-1940). Po maturite vstúpil do rehol'nej Spoločnosti Božieho Slova v Nitre. Noviciát absolvoval v Kláštore pod Zoborom. Filozofiu študoval vo Viedni (1941/42) a v Nitre (1942/43). Štúdiu teológie sa venoval najprv na Teologickom Inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Banskej Bystrici (1944/45), potom - po druhej svetovej vojne - v Ružomberku, kam sa menovaný Inštitút presťahoval. Na kňaza bol vysvätený 1. 9. 1946 v Nitre. V školskom roku 1946/47 zakončil licenciátom svoje teologické štúdia v Ríme na Gregorovej univerzite; téma práce: TAJOMSTVO CIRKVI PODLA SV. AMBRÓZA. V júni 1948 odišiel do zahraničia, kde žil a pósobil do svojho návratu na Slovensko.
Prvé misijné určeme bolo JAPONSKO, kde po skončení štúdia japonskej reči a kultúry pósobil v pastorácü; potom vyučoval v seminári Spoločnosti Latinčinu a Úvod do filozofie. V Rime na Gregorovej univerzite pokračoval v d'alšom štúdiu filozofie v r. 1953-57. V r. 1954 dosiahol licenciát z filozofie prácou NÁUKA O CITOCH PODĽA S V. BONAVENTÚRU a v r. 1957 doktorát dizertáciou NÁUKA O VôLI PODĽA SV. BONAVENTÚRU. Pred návratom do Japonska študoval na Catholic University of America, Washington, DC jeden semester niekoľko predmetov z oblasti psychológie. Po návrate do Japonska vyučoval jeden semester Epistemológiu a Metafyziku na Nanzan University v Nagoyi. Zo zdravotných dôvodov bol v jeseni 1958 preložený na Filipíny, kde pôsobil ako profesor filozofie v arcibiskupskom seminári, Vigan, na ostrove Luzon. V r. 1964-68 zase pôsobil v Tagaytay City (Filipíny), kde okrem vyučovania epistemológie, metafyziky a dejin novovekej filozofie, bol riaditeľom postgraduálneho štúdia filozofie. Jeden trimester (1968/69) študoval análytickú filozofu na Pittsburgh University. Ďalšie dva roky (1969-72) prednášal na Divine Word University, Tacloban City, Leyte, Filipíny. V r. 1973-82 pôsobil ako profesor filozofie na Divine Word College, Donamon, Írsko a napokon v r. 1982-93 prednášal filozofiu na Divine Word College, Epworth, Iowa, USA. V r. 1993 sa vrátil na Slovensko, kde vyučoval filozofické disciplíny na CMBF UK v Bratislave (1996-98), TI v Nitre (1994-96) a na TI sv. Alojza v Bratislave (1993-96). Na konci školského roka 1998 odišiel do dôchodku. Bol členom vedeckej rady CMBF UK v Bratislave ako aj členom rady ZVV (Združenie za vedu a vieru) . Pastoračne sa staral o anglicky hovoriacich katolíkov z Bratislavy a okolia.
Tento usilovný vedecký pracovník, kňaz s bohatými misionárskymi skúsenost'ami, filozofickým rozhľadom, pritom mimoriadne skromný, sa vždy riadil zásadami: Nikdy nezačinaj prestávat' a nikdy neprestaň začínat'. V svojej činnosti sa okrem kňazských a rehoľných povinností zameriaval na vedeckú činnosť, v ktorej dosiahol mimoriadne výsledky najmä v oblasti filozofie, ktoré sú známe doma aj v zahraniči.
sirovic-00001sirovic-00002sirovic-00003sirovic-00004

 
Juraj Cibula SVD bol vysvätený na kňaza Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 24. jún 2014

20. júna navštívil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák farnosť Rybany. Dôvodom jeho návštevy bola kňazská vysviacka verbistu Juraja Cibulu. O 17.00 sa začala slávnosť vysviacky vo farskom kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Prítomných bolo 47 kňazov, množstvo veriacich z Rybian a okolia, priatelia a známi Juraja Cibulu z Bratislavy, Nitry, Terchovej a iných miest Slovenska. Po homílii naseldoval samotný obrad vysviacky. Juraj ležal počas litánii k všetkým svätým tvárou na zem. Nasledoval obrad vkladania rúk biskupa. Tento úkon presahuje obyčajné vyvolenie, určenie, poverenie alebo ustanovenie zo strany spoločenstva, lebo udeľuje dar Ducha Svätého umožňujúci vykonávať posvätnú moc (KKC 875) (sacra potestas), ktorá môže pochádzať len od samého Krista prostredníctvom jeho Cirkvi. Ordinatio sa volá aj consecratio (vysviacka), lebo je vyčlenením a udelením poslania samým Kristom pre jeho Cirkev. Vkladanie rúk biskupa spolu s konsekračnou modlitbou tvorí viditeľný znak(699) tejto konsekrácie (vysviacky). Po vkladaní rúk otca biskupa Judáka položili aj ostatní prítomní kňazi Jurajovi ruky na hlavu. Juraj už ako kňaz koncelebroval pri sv. omši. Na záver sa poďakoval za dar kňazstva v prvom rade Pánu Bohu, rodičom, biskupovi a Spoločnosti Božieho Slova. Biskupovi udelil aj osobitné novokňazské požehnanie.

cibula-vysv-00001cibula-vysv-00002cibula-vysv-00003cibula-vysv-00004

 
Deväť rómskych detí na prvom svätom prijímaní v Nitre na Kalvárii Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 18. jún 2014

Dňa 14. júna sa náš kostol odel do krásy, radosti a spevu pri príležitosti prvého sv. prijímania deviatich rómskych detí našej farnosti. Deti sa celý školský rok pripravovali na túto veľkú chvíľu na hodinách náboženstva so sr. Zuzanou Mažecovou, SPMÚ, na sv. omšiach každú stredu s pátrom Martinom Madaserrym SVD, kam ich sprevádzali aj ich rodičia a tiež na stretkách v Misijnom dome na Kalvárii so sr. Alicou Hornáčkovou, ŠSND . Deväť dní pred prvým sv. prijímaním sa deti špeciálne pripravili modlitbou Deviatnika a dobrými skutkami. Počas kázne páter Martin deťom  povedal, aby sa nebáli byť ako ceruzky v Božích rukách, ktoré sa nechajú viesť jeho láskavou rukou, aby si vedeli priznať chybu, odprosiť a vygumovať ju. Radostnú atmosféru nám pomohol vytvoriť detský spevokol pod vedením Juraja Vöröša a Martina Sarvaša. Deti počas sv. omše mali otvorené srdcia dokorán a prijali Pána Ježiša, ktorý každému z nich šepkal ich jazykom “kamav tut” – ľúbim ťa- a tak mohli pocítiť celkom zblízka jeho lásku. Ďakujeme aj všetkým animátorom, ktorí sprevádzali deti na sv. omšiach každú stredu, špeciálne Zuzke Košťálovej a pani Veronike Géciovej.

F O T O
 
Te Deum a rozlúčka s pátrom Igorom v UPeCe Bratislava Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 16. jún 2014

29. mája na sviatok Nanebovstúpenia Pána v Univerzitnom pastoračnom centre Bratislava študenti slávnostne zaspievali Te Deum. Ďakovali Bohu za uplynulý školský rok, za všetky príležitosti na rast, dozrievanie, za všetko, čo spolu zažili a naučili sa. Za úspešne zvládnuté  skúšky a možnosť prípravy na budúce povolania.

Počas slávnostnej sv. omše bola zároveň rozlúčka s P. Igorom Kráľom SVD, ktorý v tom čase odchádzal na štúdiá spirituality do Ríma. Bolo to poďakovanie a rozlúčka aj s koordinátormi, blízkymi spolupracovníkmi kňazov, ktorí v UPeCe pracujú.


Celý text + FOTO
 
Poďakovanie Panne Márii Fatimskej Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 16. jún 2014

18. mája sa zišli veriaci z farnosti Nemšová v Trenčianskej Závade pri kaplnke Panny Márie Fatimskej, kde slávili hodovú sv. omšu. Celebroval ju verbista P. Martin Štefanec SVD, rodák z neďalekej Tuchyne, vdp. Anton Košík, dekan farnosti Nemšová a Mons. Ján Ondrejíčka, rodák z Ľuborče. Veriaci si v roku 1947 - 1949 postavili túto kaplnku, ktorá vznikla ako poďakovanie Panne Márii za to, že ochránila ľudí z okolia počas II. svetovej vojny, hlavne počas prechodu frontu tým krajom. V tom čase takmer všetci obyvatelia farnosti Nemšová boli evakuovaní v Trenčianskej Závade a okolitých horách, kde sa ukrývali pred vojnovým nebezpečenstvom.

Celý text + FOTO
 
Celoštátna Misijná púť v Malenovicích, CZ Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 2. jún 2014

V sobotu 31. mája 2014 sa konala vo farnosti, kde pôsobí verbista P. Waldemar Grieger SVD  v Zlíne - Malenovicích, 12. celoštátna Misijná púť a 9. Misijný deň detí. Pápežské misijné diela a malenovická farnosť z olomouckej arcidiecézy pripravili bohatý program , ktorý sa niesol v duchu motta z Lukášovho evanjelia: " Nebojte sa! Zvestujem Vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom." Na úvod vystúpila hlavná koordinátorka programu a diecézny riaditeľka olomouckej arcidiecézy SM Luisa Stanislava Ščotková , SCSC. Hostí privítal tiež miestny duchovný správca P. Waldemar Grieger SVD a Národný riaditeľ PMD P. Jiří Šlégr , ktorý vo svojom prestrojení predstavoval obyvateľov Papuy - Novej Guiney . Aj ďalší účastníci , ktorí sa chceli zapojiť do žrebovania o zaujímavé ceny, prišli v prezlečení za ľudí iných národností a kultúr (Austrálčan , Indián , Afroameričanka, Afričan, Ind, Uganďanka a pod ). V prezlečení za cudzokrajné zviera tu bol k videniu napr tigrík , lev a gepard . Do žrebovania tiež patrili ľudia v ľudovom kroji a rodiny s čo ​​najväčším počtom členov s pripraveným rodokmeňom.

pmd-00001pmd-00002pmd-00003pmd-00004

Celý text + VIDEO
 
Anna Záborská v UPeCe Bratislava Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 21. máj 2014

5. máj 2014. Univerzistné pastoračné centrum Bratislava. Ďalšie stretnutie z cyklu „Nenápadní ľudia s veľkým príbehom". Tentokrát s mamou, starou mamou, lekárkou a špičkovou političkou, ktorá obhajuje práva rodiny v Európskom parlamente, bojovníčkou za občianske práva kresťanov v EÚ a patrónkou projektu „Zechráňme životy". Anna Záborská je dcérou Antona Neuwirtha -- jedného z najznámejších katolíckych intelektuálov Slovenska. Pozrite si besedu s Annou Záborskou v  UPeCe.


 
Ďalšie články...
« ZačiatokPredchádzajúce12ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok