logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Vo veku 89 rokov zomrel v Nitre emeritný biskup Mons. Dominik Tóth Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 17. máj 2015

Nitra 17. mája (TK KBS) Vo Fakultnej nemocnici v Nitre zomrel v sobotu večer (16. mája 2015) po krátkodobom akútnom zhoršení zdravotného stavu emeritný biskup Mons. Dominik Tóth. Bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup zomrel vo veku 89 rokov života, 65 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby. Deň a čas pohrebných obradov bude spresnený neskôr.

Biskup Dominik Tóth sa narodil 3. augusta 1925 v Šuranoch - Kostolnom Seku. Po rokoch štúdií bol 12. júna 1949 v Bratislave vysvätený za kňaza. V roku 1949 sa stal kaplánom v Komárne. Od roku 1952 pôsobil ako ceremoniár Biskupského úradu v Trnave. V roku 1964 sa stal administrátorom v Plaveckom Petri. Od roku 1968 pôsobil ako administrátor v Leviciach a od roku 1970 v Dunajskej Lužnej. V roku 1973 mu bol komunistickým režimom odobratý štátny súhlas a do roku 1977, keď sa stal kaplánom vo Vrábľoch, bol mimo pastorácie. V roku 1981 sa stal administrátorom v Dolnom Piali.

Dňa 13. mája 1989 bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy. Pápež Ján Pavol II. ho 17. marca 1990 vymenoval za titulárneho biskupa ubabského. Spolu s Vladimírom Filom bol 16. apríla 1990 v Trnave konsekrovaný za biskupa. Po takmer 14 rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu z dôvodu veku a odo dňa 2. apríla 2004 bol bývalým bratislavsko-trnavským pomocným biskupom. Odvtedy žil na zaslúženom odpočinku najprv v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu, neskôr, po odchode z Trnavy, v kláštore rehole verbistov v Nitre (zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave).


 
Konala sa X. Provinciálna kapitula misionárov verbistov Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 15. máj 2015

10. – 13. mája sa v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii konala Provinciálna kapitula Spoločnosti Božieho Slova. Bola to v poradí desiata kapitula od začiatku pôsobenia rehole verbistov na Slovensku v roku 1925. Celkovo sa jej zúčastnilo 23 verbistov, z toho 11 delegátov bolo z úradu a 11 bolo volených delegátov. Jeden člen kapituly bol zástupca seminaristov.  Kapitula mala aj hostku, provinciálnu predstavenú rehole Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého sr. Luciu Slušnú SSpS. Kapituly sa zúčastnila v prvý deň, keď predniesla referát o činnosti sestier a vzájomnej spolupráci s verbistami. Kapitula je vždy požehnaným časom, kde sa hodnotí práca, apoštolát a zasvätený život rehoľníkov. Verbisti sa zamýšľali nad plnením akčného plánu, ktorý si vytýčili v minulosti. Na kapitule odznelo množstvo referátov zo všetkých zainteresovaných oblastí. Kapitulári mali možnosť bližšie sa oboznámiť s prácou spolubratov, ich úspechmi aj ťažkosťami, ktoré prežívajú pri napĺňaní misijného povolania. Čas kapituly je aj časom hodnotenia a zároveň časom pozorného skúmania, čo dnes Duch hovorí Cirkvi, čo hovorí našej provincii, aby sme tak mohli hlbšie žiť náš zasvätený život a prinášať Ježiša svojim blížnym.

Kapitula sa niesla vo veľmi dobrej bratskej atmosfére, kde sa bratia vzájomne povzbudili a pomohli si dobrými nápadmi a usmerneniami. Na záver kapituly sa slávila slávnostná sv. omša, ktorej sa zúčastnili všetci členovia rehole a seminaristi. P. provinciál Ján Štefanec SVD, ktorý bol pri sv. omši hlavným celebrantom, povzbudil všetkých spolubratov v tom, aby s odhodlaním žili svoje misionárske povolanie, v duchu Zakladateľa sv. Arnolda Janssena šírili misijnú myšlienku a utvrdili sa v našej misionárskej charizme.   Po slávnostnej sv. omši nasledovalo provinciálne zhromaždenie, kde provinciál všetkých informoval o výsledkoch kapituly.

kapitula-10-1kapitula-10-10kapitula-10-11kapitula-10-12

 
P. Peter Kubík SVD oslvávil 50. narodeniny Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 15. máj 2015

P. Peter Kubík SVD oslavoval 50 rokov života. K jeho jubileu mu blahoželáme. Oslava sa konala 3. mája 2015 pri slávení Eucharistie v v Rímsko-katolíckom kostole Ružencovej P. Márie vo Svätoplukove. Oslavy sa zúčastnili hostia: starosta obce Svätoplukovo Ing. Ivan Lobodáš s maželkou, evanjelický pán farár Peter Paluga s manželkou, P. Strečka, rektor Misijného domu Sv. Arnolda Janssena v Petržalke a dvaja seminaristi, P. Krajňák, rektor Misijného domu Matky Božej v Nitre, hostia z Bratislavy, Cerovej, kde páter Kubík pôsobil a samozrejme i farníci zo Svätoplukova.

Pokračovanie...
 
Vítaní ako posli dobrej zvesti Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Sobota, 9. máj 2015

3. mája oslávili pri sv. omši v St. Gabriel v Rakúsku, kňazské jubileá piati misionári verbisti. Hlavným celbrantom pri sv. omši bol Slovák P. Peter Dušička SVD, koordinátor Zóny Európa, ktorý oslávil 25. rokov kňazsta. Ďalšími jubilantami boli: P. Otmar Auinger, bývalý misionár v Ghane, ktorý oslavoval 40 rokov kňazsta; P. Štefan Üblackner, bývalý misionár v Ekvádore, teraz vo farnosti v Rakúsku, oslavoval  25 rokov kňazstva; P. Albert Fuchs zo Švajčiarska, terajší provinciál v Keni; P. Alexander Rödlach, profesor medicínskej etnológie na univerzite Creighton, Omaha, USA

Počas sv. omše kázal P. Albert Fuchs. Jubilantov predstavil P. Tony Fencz.

P. Fuchs v kázni pripomenul aj tri symboly, ktoré po vysviacke dostali od primičného kazateľa: uši, zemeguľu a nohy. Uši – aby načúvali Božiemu slovu a ľuďom; zemeguľu – ako miesto ich pôsobenia, ich farnosťou je svet; nohy – aby kráčali v stopách Krista a prinášali ľuďom dobrú zvesť. Na sv. omši sa okrem spolubratov kňazov a bratov, rodinných príslušníkov jubilantov, rehoľných sestier, zúčastnili aj zástupcovia mesta „Marie Enzersdorf“ na čele so starostom a jeho manželkou.

Pokračovanie...
 
Púť kňazov Nitrianskej diecézy do Steylu Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 13. apríl 2015

V dňoch 6. - 11. apríla 2015 sa uskutočnila púť kňazov Nitrianskej diecézy k hrobu sv. Arnolda Janssena v Steyle, Holandsko. Na púti, ktorú viedol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, sa zúčastnilo 37 kňazov; medzi nimi aj dvaja verbisti - PP. Kruták a Dušička.

Cestou do Steylu sa pútnici najskôr zastavili v nemeckom meste Kolín. Po príchode do Steylu sa ubytovali v misijnom dome sv. Michala archanjela v Steyle, ktorý im slúžil ako základňa, z ktorej sa vydávali na cesty do iných pútnických miest okolia. Tento dom, ktorý otvoril sv. Arnold Janssen r. 1875, je považovaný za „kolísku“ Spoločnosti Božieho Slova. V dolnom kostole misijného domu sa nachádza aj hrob tohto svätca, zapáleného za misijnú myšlienku.

Pokračovanie...
 
Duchovné cvičenia vnútorného uzdravenia s P. Mariakumarom, SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 16. apríl 2015

Indický kňaz-verbista páter James Mariakumar, SVD prichádza aj tento rok na Slovensko.

Jeho evanjelizačné a duchovné cvičenia sa dosiaľ stretli so silným ohlasom vo viacerých rímskokatolíckych aj gréckokatolíckych farnostiach na Slovensku.

Páter Mariakumar strávi na Slovensku jeden celý mesiac a pre verejnosť budú dostupné tri týždňové duchovné cvičenia vo farnostiach. V našej vlasti ho môžete stretnúť na prelome mesiacoch jún - júl.


Kto je páter James Mariakumar, SVD?

Páter James Mariakumar Kaniyaparambil, SVD, sa narodil v Indii, v Kerale, 4. októbra 1938 na sviatok sv. Františka z Assisi. Bol tretím zo štyroch detí. Jeho otec Mathew bol učiteľom a poznal všetky štyri evanjeliá naspamäť. James ako dieťa koktal, a preto mohol navštevovať miestnu základnú školu len do prvého stupňa. Avšak Pán ho viedol a umožnil mu stretnúť sa so svätými kňazmi. Ich príklad v ňom vzbudil túžbu po opravdivejšom kresťanskom živote a s ich pomocou vyštudoval a stal sa kňazom a členom Spoločnosti Božieho Slova. Napokon získal aj doktorát z komparatívnych štúdií Biblie a Upanišád a pracoval  v Centre pre medzináboženský dialóg v Indore. Istý čas pôsobil aj ako profesor filozofie vo viacerých rehoľných seminároch.

Ale čo je dôležitejšie Duch Svätý ho vnútorne uzdravil a od roku 1978 ho začal plnšie používať ako svoj charizmatický nástroj, najmä v službe duchovného poradenstva, vnútorného uzdravovania a oslobodzovania. Od roku 1997 a najmä po roku 2000, uzdravený z rečovej vady a poverený svojimi predstavenými, sa naplno venuje duchovným cvičeniam a seminárom, na veľmi zaujímavé témy, silne opreté o Božie slovo a o magistérium Cirkvi a svedectvá zo života, zamerané na poznanie Božieho plánu pre naše životy skrze Božie slovo, na oslobodenie, uzdravenie a na sviatostný život. Páter Mariakumar venuje vo svojich prednáškach pozornosť aj takým negatívnym stránkam nášho správania sa, akými sú hnev, neodpustenie, posudzovanie, ohováranie, žiadostivosť, ale aj stále viac sa rozširujúcemu okultizmu, New Age, reiki, ezoterike, reinkarnácii. Neobchádza ani problémy rodiny, manželstva, výchovy a mnohé iné.

Páter James, vďaka aktuálnosti prednášaných tém, vedie so svojím tímom, veľmi úspešne a nezištne, exercície nielen doma v Indii, ale aj v Európe, a to vo všetkých spolkových republikách Nemecka, v Rakúsku,  Švajčiarsku, aj vo Francúzsku a Holandsku a v posledných rokoch sa stále viac zameriava na východnú Európu – Slovensko, Maďarsko, Litvu a ďalšie. Šťastné tváre a slzy radosti, sú pre neho odmenou, za jeho takmer nadľudskú prácu, konanú z lásku ku každému, kto ho požiada o pomoc a radu v duchovnej oblasti, ale aj pri riešení vzťahov – k Bohu, rodine, manželským partnerom, deťom, členom spoločenstiev, ku ktorým patrí, či pri znášaní utrpenia, vyrovnávaní sa so stratou blízkeho človeka a pod.

zoznam cvičení 2015
 
Pôstna duchovná obnova Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 18. marec 2015

Pôstna duchovná obnova z názvom "Ježišova cesta nie je ľahká, ale je správna"
Farnosť Nitra - Kalvária vás pozýva na duchovnú obnovu v dňoch od 26. do 29. marca 2015, ktorú bude viesť misionár Páter Ján Kušnír, SVD.
Obnova začne vo štvrtok omšou o 18.00 hod. s kázňou "Ježis - Cesta". V piatok o 17.00 hod. sa budeme modliť krížovú cestu  na Kalvárií. Po nej bude sv. omša o 18.00 hod. s ďalšou tematickou kázňou "Ježiš - Pravda". Po omši bude nasledovať poklona sv. krížu. V sobotu program pokračuje svätou omšou o 18.00 s kázňou "Ježiš - život" a o 19.00 hod. sa uskutoční bude odprosujúca pobožnosť pred eucharistickým Kristom. Obnovu zakončíme v nedeľu sv. omšami o 7.00, 9.00 a o 10.30 hod. s kázňou "Ježišova cesta do Jeruzalema". Poobede o 15.00 sa modlime krížovú cestu na Kalváriu. Viac informácií na plagátiku.
 

 
Pôstne krížové cesty Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 6. marec 2015

Počas pôstnych nedelí sa na Kalvárii v Nitre veriaci modlia krížové cesty. Na začiatku vždy býva pôstna katechéza. Jednotliví kňazi si pripravujú kázne na tému blahoslavenstiev. Pokiaľ to počasie dovoľuje, krížové cesty sa konajú vonku. Prichádzajú stovky veriacich z Nitry aj okolia.Pokračovanie...
 
Katka Brychtová v Misijnom dome v Nitre Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 6. marec 2015

Známa moderátorka Katka Brychtová navštívila 27. februára Misijný dom v Nitre. Dôvovodom bolo natáčanie relácie Nečakané stretnutia. P. Štefana Gerboca navštívili bývalí farníci, s ktorými sa dlho nevidel. Viac o tomto stretnutí sa dozviete v relácii Nečakané stretnutia, ktorú bude RTVS vysielať okolo Veľkej noci.
Pokračovanie...
 
Návšteva z Pruského v Misijnom dome Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 6. marec 2015

Počas jarných práznin navštívili Misijný dom deti z farnosti Pruské. Z tejto farnosti pochádza P. Martin Štefanec, ktorý sa venoval svojim rodákom a predstavil im misijnú činnoosť verbistov vo svete. Po premietnutí prezentácie a besede si deti pozreli Misijné múzeum. Sprevádzal ich miestny pán farár Ivan Kňaze a niektorí rodičia detí.

Pokračovanie...
 
« ZačiatokPredchádzajúce12345678ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok