2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí priatelia misií. chcem sa Vám čo najúprimnejšie poďakovať za Vaše určenie 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu, pre Spoločnosť Božieho Slova. Viacerí sa uchádzajú o Vašu priazeň a Vy ste sa rozhodli ich určiť pre naše aktivity, pre našu činnosť na Slovensku i vo svete. V mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, Vám veľmi ďakujem. Za rok 2020 to bolo celkovo 8 207,34 EUR.

Vami venované peniaze boli v r. 2020 použité na tieto projekty:

  1. Časopis „MLADÝ MISIONÁR“, ktorý vychádza trikrát v roku. Prostredníctvom neho naši mladší spolubratia vo formácii – seminaristi – informujú o živote svojom i ďalších našich spolubratov, misionárov, ktorí pracujú na všetkých kontinentoch sveta. Viac o ich živote sa môžete dozvedieť i na internetovej stránke: www.mladymisionar.sk.
  • Letné tábory „MISIJNÉ PRÁZDNINY“, ktoré sú určené stredoškolskej mládeži. Misijné prázdniny sú letné tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky medzi dospievajúcimi mladými ľuďmi vo veku od 14 do 20 rokov z celého Slovenska. Počas nich sa môžu tínedžeri stretnúť s rovesníkmi z celého Slovenska a s našimi misionármi a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých krajinách sveta, ktorí sú práve na Slovensku. V roku 2020 sme pre obmedzené možnosti a vzhľadom na pandemickú situáciu nemohli uskutočniť tento tábor, avšak prostriedky sme využili na formáciu a vzdelanie animátorov a technické vybavenie (zakúpenie hudobných nástrojov, športových pomôcok), ktoré slúži účastníkom táborov. Viac o Misijných prázdninách sa môžete dozvedieť na internetovej stránke: www.misijneprazdniny.sk.
  • Letný „MISIJNÝ MINIŠTRANTSKÝ TÁBOR“, ktorý je určený pre miništrantov nie len z farnosti, ktoré spravujeme. Tábor pre miništrantov všetkých vekových kategórií je zameraný na šírenie misijnej myšlienky a vedie účastníkov k vnímaniu služby (nie len tej liturgickej) ako k prostriedku, cez ktorý do tohto sveta prichádza Božia opatera a starostlivosť. Vzhľadom na okolnosti pandémie sa tento rok uskutočnil tábor len v dennej dochádzkovej forme a to v Bratislave. Prostriedky, ktoré nám boli z vašej štedrosti darované, sme zabezpečili technické vybavenie a materiálne zabezpečenie.
  • Podpora „FARSKÝCH TÁBOROV“ vo farnostiach, ktoré na Slovensku spravujeme. Nakoľko bolo v lete minulého roku náročne organizovať tábory, uskutočnili sa v našich farnostiach denné dochádzkové tábory (Bratislava – Krupinská, Bratislava – Daliborovo námestie, Nitra – Kalvária, Terchová), na ktorých zabezpečenie (dezinfekcia, materiálno – technické zabezpečenie a pod.) sme mohli poukázať financie aj vďaka Vašej podpore.
  • Vydali sme komiksový životopis „ARNOLD JANSSEN A JEHO MISIA“, ktorý má popularizačnou formou predstaviť život a misijné dielo zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova.

Vaša pomoc nám pomáha pri realizácii týchto projektov a za to Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste aj v tomto roku zvážili možnosť poukázať 2 %, resp. 3% z Vašich daní, na aktivity v oblasti pastorácie mladých ľudí a detí, ktoré vykonáva Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike.

Modlíme sa za Vás a vyprosujeme Vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.

misionári verbisti

Vyhlásenie 2% za rok 2020 na stiahnutie:

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.