Aktuality

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Podcast:

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Ak chceme spolu s Máriou rozjímať o týchto slovách a osobitne o výraze „plná milosti“, môžeme nájsť dôležité potvrdenie práve v citovanom mieste Listu Efezanom. Skutočnosť, že po zvestovaní nebeského posla nazaretská Panna je nazvaná „požehnanou medzi ženami“ (porov. Lk 1,42), sa vysvetľuje oným požehnaním, ktorým nás „Boh Otec“ zahrnul „v nebi, v Kristovi“. Je to duchovné požehnanie, ktoré sa vzťahuje na všetkých ľudí a obsahuje plnosť a univerzálnosť („každé požehnanie“), ktoré pramení v láske, ktorá v Duchu Svätom spája Otca so Synom tej istej podstaty. Súčasne je to požehnanie, ktoré skrze Ježiša Krista prechádza celými dejinami ľudstva až do konca: na všetkých ľudí. Na Máriu sa však toto požehnanie vzťahuje osobitnou a mimoriadnou mierou; a skutočne, Alžbeta ju pozdravila ako „požehnanú medzi ženami“.

(REDEMPTORIS MATER 8)

Anjel povedal Márii: „Zdravas Mária, milosti plná, Pán je s tebou“ (Lukáš 1,28). Kam toto slovo stavia Máriu? Mimo nás alebo medzi nás? Mária je „požehnaná medzi ženami“ – doslova „najpožehnanejšia zo žien“. A čo my? Boh „nás všetkých v Kristovi požehnal všetkými nebeskými darmi“ (Ef 1,3), ako čítame v liste Efezanom. Naše spojenie s Kristom je základom všetkého. Vďaka tomuto spojeniu s Kristom sme my aj ona požehnaní. A Svätý Otec vo svojej encyklike viackrát zdôrazňuje, že Máriino včlenenie do Krista, do jeho tajomstva, nie je primárne spôsobené tým, že bola Ježišovou fyzickou matkou, ale predovšetkým tým, že verila v spásu, že povedala Bohu áno a vytrvala v tomto áno od zvestovania až do svojej smrti.

Boh vylieva svoje požehnanie na celé ľudské dejiny. Mária je však naplnená týmto požehnaním zvláštnym a jedinečným spôsobom. Prečo? Prečo tá „protekcia“? Odpoveď je dvojaká: prvá – pretože si ju Boh slobodne vyvolil. A po druhé – pretože na svoje vyvolenie odpovedala s najväčšou možnou ochotou, dala svoj život slobodne k dispozícii, a tak jej „áno“ Bohu bolo bez akejkoľvek stopy či tieňa námietok.

V súvislosti s Jánom Pavlom II. je veľmi dôležité, aby sme Máriino naplnenie milosti chápali v kontexte všetkých duchovných požehnaní pre všetkých kresťanov, ktorými nás Boh zahrnul prostredníctvom Krista. Mária stojí v tom istom „daždi“, pod tým istým veľkým „vodopádom“, ktorý spôsobil Ježiš, ako my, ale ona si z tohto daru zhora berie najviac. Stojí tu teda medzi nami ako príklad, vzor a hlavne ako nádej – nestojí na vyvýšenom mieste mimo nás. Potok, dážď, vodopád stále tečie. A tak aj ja viem, že som vyvolený, že som Kristov, a preto sa môžem postaviť ako nádoba, môžem sa usilovať o svoje nové a svieže „áno“ Bohu vo všetkom, k čomu ma v mojom živote povoláva. Môžem sa snažiť mať svoje „áno, ale…“ moje výhrady a moje „nie“ čoraz menej.

Je pravda, že život je ťažký. Aj Máriin život bol ťažký. Ale práve v tomto ťažkom živote ma zasahuje záplava Božieho životodarného požehnania. Môžem prísť, ale aj odísť, môžem nastaviť svoju dlaň, ale aj celé svoje ja. Môžem sa čoraz viac prikrývať milosťou. Mária, dievča z Nazareta, „obyčajný človek“ – nádej a vzor pre môj „obyčajný život“.

Modlime sa:

Bože, ďakujeme ti a chválime ťa za prúd milosti, darov a požehnania, ktorým nás v Kristovi zahŕňaš. A ďakujeme ti, že si nám ukázal bezhraničnú vieru svojej lásky v Márii – milostivej – požehnanej medzi všetkými ženami – našej veľkej sestre, ktorá bola pred tebou celkom malá. Amen.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie