Aktuality

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM

Boh je prítomný v živote každého človeka. A v každom prípade nám dáva pocítiť svoju lásku a túžbu zachrániť nás. Pred kresťanskou érou slávili pohania v Ríme sviatok nepremožiteľného boha slnka (Dies solis invicti) na zimný slnovrat, 25. decembra. Cirkev múdro začala v tento deň sláviť Ježišove Vianoce, aby ukázala, že Kristus je pravý Boh, pravé Slnko, ktoré vo svojich lúčoch prináša spásu. Je to sviatok svetla, ktorým je Kristus: „Ja som Svetlo sveta“ (Jn 12, 8). Na Vianoce k nám prišlo pravé Svetlo, „ktoré osvetľuje každého človeka, ktorý prichádza na tento svet“ (Jn 1, 9).

U proroka Izaiáša môžeme čítať:
„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké
svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo.
  Rozmnožil si plesanie,
zväčšil si radosť; budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve, tak, ako
plesajú, keď si delia korisť.  Veď
jeho ťažké jarmo a prút jeho pleca a palicu jeho pohoniča lámeš ako v dňoch
Madiánu.  Lebo každá hrmotná obuv a
každý šat zmáčaný v krvi bude spálený, bude ohňu pokrmom.  Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho
pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec,
Knieža pokoja.  Jeho vláda bude veľká
a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil
a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Pána zástupov
to urobí“
 (Iz 9, 1-6).

Slovo Advent má latinský pôvod a znamená príchod. Je
to čas, keď sa kresťania pripravujú na príchod Ježiša Krista. Adventný čas trvá
štyri týždne pred Vianocami.

Tradícia adventného venca siaha do 19. storočia a
slúži ako pripomienka významu tohto pre nás katolíkov veľmi dôležitého obdobia
„adventu“.

Adventný veniec pochádza zo severských krajín
(škandinávske krajiny, Nemecko), ktoré obsahujú univerzálne symboly: svetlo ako
spása, zelená ako život a guľatý tvar ako večnosť.

Adventný veniec má teda pôvod v európskej pohanskej
tradícii. V zime svietili niektoré sviečky, ktoré predstavovali „oheň boha
slnka“ s nádejou, že sa ich svetlo a teplo vráti. Prví misionári využili túto
tradíciu na evanjelizáciu ľudí.

A tak používanie adventného venca sa začalo v
roku 1839 z iniciatívy farára Johanna Wicherna. Staral sa o sociálny domov pre
chudobné deti. Okolo Vianoc sa deti s úzkosťou vždy pýtali, kedy je festival.
Potom na znak svojho príchodu vyrobil koliesko so sviečkou na každý adventný
deň, takže na dni v týždni boli malé sviečky a štyri väčšie na symbol nedele.

Niekoľko farárov začalo robiť to isté vo svojich komunitách
a zjednodušovali tak ornament pre štyri sviečky.

Po určitom čase si jeho použitie osvojila aj cirkev,
ktorá v súlade s katolíckou vierou má liturgický čas ako čas posvätný.

A tak tieto symboly sa stali veľmi vhodnými pre
kresťanské vianočné tajomstvo, a preto ľahko prenikli do južných krajín. Adventný
veniec sa rýchlo stal ďalším kresťanským pedagogickým prvkom, ktorý vyjadruje nádej
príchodu Ježiša ako Svetla a Života a spolu s ďalšími symbolmi bol
v tom čase určite dôležitejší ako napríklad biblické čítania, modlitbové
texty, či repertoár piesní.

Cirkev sa chystá začať adventné obdobie slávením prvej
adventnej nedele a ako je zvykom, veriaci sa zhromaždia, aby sa pomodlili a
zapálili prvú sviečku adventného venca.

A ako by mal vyzerať adventný veniec?

Sviečky sú umiestnené v okrúhlom venci, pretože
predstavuje lásku k Bohu, ktorá je nekonečná, rovnako ako v kruhu nenájdete jej
začiatok a koniec a tiež našej lásky k Bohu a blížnym, ktorá sa nikdy nesmie
skončiť. Ďalej, keďže kruh nemá žiadne strany, znamená to, že Božia láska je
pre nás všetkých rovnaká.

Kruh
je symbolom Božej večnosti a Kristovej večnej vlády.

Zelená farba konárov v adventnom venci je farbou
nádeje a života, ktorá sa obnovuje s príchodom Kniežaťa mieru a Pána nádeje,
ktorý má prísť. Boh chce, aby sme na konci nášho života očakávali jeho milosť,
jeho milosrdné odpustenie a slávu večného života.

Môže sa taktiež vo vnútri venca nachádzať červená
stuha, ktorá predstavuje svedectvo a Božiu lásku, ktorá nás úplne obklopuje,
silnú a nekonečnú lásku.

V strede kruhu sú umiestnené štyri sviečky, ktoré sa
postupne každou adventnou nedeľou zapaľujú. Pripomínajú štyri svetové strany,
Kristov kríž, slnko spásy, ktoré osvetľuje svet zahalený temnotou. Svetlo
sviečok symbolizuje našu vieru a vedie nás k modlitbe. Symbolizujú tiež štyri
Kristove prejavy:

1.
vtelenie, historický Ježiš;

2
 Ježiš v chudobných a núdznych;

3  Ježiš vo sviatostiach;

4.
Parusia: Druhý Ježišov príchod.

Tak napríklad v Brazílii sviečky na adventný veniec majú svoju farbu a poradie, ktoré je potrebné zapáliť, počnúc prvou adventnou nedeľou:

1.
zelená – symbolizuje nádej, ktorú prinášajú proroci ohlasujúci príchod Mesiáša.

2.
červená – predstavuje Božiu lásku a predstavuje oznámenie Jána Krstiteľa.

3.
fialová – počas adventu predstavuje radosť z Pánovho príchodu, ktorá sa stále
viac a viac blíži. Táto svieca sa zapáli v nedeľu, ktorá je známa ako „radostná
nedeľa“ alebo ako radosť z dôvodu prvého slova predslovu omše: Gaudete (radujte
sa).

4.
biela – predstavuje čistotu Bieleho, okrem svetla vychádzajúceho z Panny Márie,
pri príchode jej syna Mesiáša.

Adventný veniec by mal mať privilegované miesto tam,
kde sa nachádzame. Najlepšie tam, kde je to pre všetkých ľahko viditeľné, a tak
pamätať na príchod bližšie a bližšie k Pánovi Ježišovi a na dôležitosť dobrej
prípravy na tento okamih.

Adventný veniec je kresťanský symbol, ktorý je možné
umiestniť do domu každého katolíka, čo je veľmi dôležité, pretože okrem toho,
že si pamätáme adventné obdobie, prináša nám dôležité posolstvá v rámci
symbolov, ktoré tento veniec obsahuje.

V týchto štyroch týždňoch sme pozvaní čakať na príchod
Ježiša. Je to čas príprav a radostného čakania na Pána. V prvých dvoch
adventných týždňoch nás liturgia pozýva sledovať a čakať na slávny príchod
Spasiteľa. V posledných dvoch nám Cirkev pripomína čakanie na prorokov a Máriu
na Ježišovo narodenie.

Konzumný spôsob života, obchod a systém tohto sveta
trvá na zabudnutí na pravý význam Vianoc. A môžeme tomu prepadnúť, ale je možné
obdarovať a osláviť pravý význam: Dieťa Ježiš je náš veľký dar!

Modlitba:

Pane Ježišu, osláviť Tvoje Vianoce znamená urobiť z môjho života, môjho domova miesto večnosti a spásy. Nech Tvoje svetlo svieti v každom srdci. Zapálením každej sviečky tohto adventného venca chceme zapáliť nádej, lásku, bratstvo a spásu, ktorá je veľkým darom, ktorý chceme dať všetkým, ktorých milujeme, prostredníctvom Ježiška, ktorý sa narodí v našej rodine. Amen.

Z portugalského
originálu preložil P. Pavol Baláž SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie