Aktuality

MODLITBA PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE

Prinášame Vám modlitbu, ktorou môžete začať štedrovečerné stolovania. Prajeme Vám požehnané sviatky narodenia nášho Spasiteľa.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám.

Evanjelium:

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2,1-14)

Pieseň: Tichá noc (JKS č. 88)

1. Tichá noc, svätá noc! – Všetko spí, všetko sní, – sám len svätý bdie dôverný pár, – stráži Dieťatko, nebeský dar. – Sladký Ježiško spí, sní, – nebesky ticho spí, sní.

2. Tichá noc, svätá noc! – Anjeli zleteli, – najprv pastierom podali zvesť, – ktorá svetom dnes dáva sa niesť: – Kristus, Spasiteľ je tu, – Tešiteľ sveta je tu!

3. Tichá noc, svätá noc! – Nežná tvár, lásky žiar – božsky rozsieva v jasličkách tam: – bije záchranná hodina nám – v tvojom zrodení, Boh Syn, – Ježiško, Láska, Boh Syn!

4. Tichá noc, svätá noc! – Spásy liek prijal svet; – otvorila sa nebies už sieň, – milosť zahnala ta hriechov tieň. – Takú, Ježiško, moc máš. – Sláva ti, Ježiš, Kráľ náš!

5. Tichá noc, svätá noc! – V dnešnú noc večná moc – lásky Otca sa vyliala v svet, – vrelo prijal nás v objatie dnes – božský Spasiteľ, brat náš, – vďaka ti, božský brat náš!

Aby sme si Božie slovo vierou privlastnili, vyznajme spoločne svoju vieru:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Chvály, prosby a poďakovania: (každý člen rodiny vysloví chválu, poďakovanie alebo prosbu za rodinu, priateľov…)*

Na záver prosieb:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Amen.

Mária, Ty si Matkou narodeného Božieho Syna. Celá naša rodina Ťa chce pozdraviť:

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
Amen.

Môže nasledovať modlitba za zosnulých v rodine:

Odpočinutie večné daj im, Pane.
A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
Amen.

Milosť nášho Pána, Ježiša Krista, a láska Božia i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s nami všetkými. Amen. (Členovia rodiny si navzájom zaželajú požehnané sviatky.)

Požehnanie jedla a vinš: Požehnaj, Bože, toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu. Prosíme Ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.

Vinšujem Vám v tieto slávne sviatky Krista Pána narodenia, aby Vám dal Pán Boh šťastia, zdravia, hojného božského požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské!

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Zdroj: www.modlitba.sk

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie