Aktuality

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (4. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (4. deň)

Svätý Arnold Janssen šíriaci úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Podcast:

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás Ducha svojho Syna,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

Štvrtý deň novény nás pozýva zamyslieť sa nad úctou, ktorú sv. Arnold preukazoval Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Chceme si vyprosiť milosť, aby sme z Božského Srdca, horiaceho láskou k nám, čerpali horlivosť a obetavosť pri ohlasovaní evanjelia.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA

V Evanjeliu podľa Matúša sa nám Pán Ježiš prihovára takto: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“(Mt 11,28-30)

Sv. Pavol v Liste Rimanom na otázku: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky?“ odpovedá, „som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“(porov. Rim 8,35-39)

ÚVAHA

Arnold sa ako mladý kňaz stal najskôr členom a neskôr diecéznym riaditeľom Apoštolátu modlitby, náboženského spolku, ktorého cieľom bolo šíriť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a pozývať ľudí k modlitbe. Založil aj časopis Malý posol Božského Srdca, o ktorom napísal: „Tento časopis chce byť poslom, ktorý šíri priania a túžby Božského Srdca Ježišovho. Jeho hlavným poslaním je vzbudiť záujem o misie medzi pohanmi.“ Pri podpise kúpy domu v Steyli P. Arnold zasvätil seba a svoje misijné dielo Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Snažil sa aj osvojovať si „zmýšľanie“ Ježiša Krista a nechal pretvárať svoje srdce podľa jeho Božského srdca. Píše: „Vtedy najlepšie uctievame Srdce Ježišovo, keď si osvojíme jeho zmýšľanie… To znamená, že sa máme zo všetkých síl snažiť, aby sme aj my prejavili takú obetavú lásku, aby sme aj my všetko zo seba vydali tak, ako to urobil Ježiš.“ Ako svoje duchovné dedičstvo nám zanechal aj modlitbu: „Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.“

PROSBY

Pokorne prosme Ježiša Krista, ktorého srdce je prameňom života a svätosti, a vrúcne volajme: Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

  • Pomáhaj nám osvojiť si čnosti tvojho srdca, aby sme sa ti čím viac podobali v láske, horlivosti a odpúšťaní.
  • Zapáľ naše srdcia láskou, aby sme mohli byť jej poslami a dokázali získavať iných pre teba a tvoje kráľovstvo.
  • Požehnávaj všetkých dobrodincov misií a misijných horliteľov a napĺňaj ich srdcia vedomím, že spolupracujú na šírení Božieho kráľovstva vo svete.
  • Posilňuj všetkých prenasledovaných kresťanov, aby im viera v tvoju lásku a blízkosť pomáhala v skúškach.
  • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Všemohúci Bože, svätý Arnold nám zanechal príklad uctievania Srdca tvojho milovaného Syna, plného lásky a dobroty; prosíme ťa, daj, aby sme z tohto prameňa milosti čerpali prehojné nebeské dary. Skrze Krista, nášho Pána.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

Nihil obstat: Mgr. a et Mgr. ThLic. Daniel Dian

Imprimatur: + Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.

Nitriae, die 30. Decembris 2020, Prot. N. 877/2020.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (2. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (1. deň)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie