Aktuality

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (2. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (2. DEŇ NOVÉNY)

BOŽIA VÔĽA NADOVŠETKO

Tu pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním.“ … A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. … Aj tam postavil Pánovi oltár a vzýval meno Pánovo.“ (Gn 12, 1-8)

Čítanie:

Páter Freinademetz v liste 28.11.1887 píše: „Len jedno mi leží na srdci, aby sme sa nikdy nevzdialili od svätej Božej vôle ani na krok.“ Táto starosť ho sprevádzala po celý život. Preto sa stále usiloval spoznať a p1niť Božiu vôľu. Dbal na Božie volanie, ktoré ho vyzvalo: „Odíď z vlasti a choď s dobrým pastierom hľadať stratené ovce a pomáhať núdznym bratom v ďalekých krajinách.“

„Čo iné som mal urobiť?“ – hovorí sám v rozlúčkovej kázni z rodného domu v San Martine roku 1878.

„Čo iného, ako plný radosti a vďačnosti povedať s Písmom: „Hľa, prichádzam…“ a s Abrahámom opustiť otcovský dom, vlasť a vás, moji drahí, a ísť do zeme, ktorú mi ukáže Pán.“ Zostal verný Božiemu volaniu, presne plnil svoje úlohy, či už ako kaplán doma, či ako misionár a rehoľník, a to aj vtedy, keď mu poslušnosť voči svojmu biskupovi padla veľmi ťažko. Ešte aj pred svojou smrťou mal tento postoj odovzdanosti do Božej vôle: „Musím počítať so svojou blízkou smrťou. Nech sa stane vôľa najvyššieho všemohúceho Boha.“

Tak zomrel v pokojnej dôvere v dobrotivého a milosrdného nebeského Otca.

Aj náš život ako kresťanov sa má riadiť poznávaním a plnením Božej vôle. Sv. Jozef Freinademetz hovorí: „Nič nie je lepšie na nebi a na zemi ako svätá Božia vôľa.“ A inokedy: „Nech príde, čo sa Pánu Bohu ľúbi, všetko prijmeme s rovnakou vďačnosťou.“ Aby sme všetko ochotne prijali, potrebujeme k tomu pomocnú milosť, ktorú si vyprosíme modlitbou.

Prosby:

Bože, sv. Jozef Freinademetz sa odovzdal do tvojej svätej vôle a poslúchol tvoje volanie. Urobil si ho hlásateľom blahozvesti bratom v ďalekej krajine. Pouč nás jeho príkladom a dopraj nám, o čo prosíme:

  • Aby si biskupom a kňazom zoslal Svätého Ducha, aby mohli plniť tvoju svätú vôľu.
  • Aby si panovníkom dal myšlienky pokoja a poučil ich, ako spravodlivo a múdro majú slúžiť svojmu národu.
  • Aby si chorým a umierajúcim pomohol poznať tvoju vôľu, pochopiť ju a splniť.
  • Pomôž nám a všetkým kresťanom vždy lepšie poznávať tvoju vôľu a vo svojom živote ju uskutočňovať.

Bože, daroval si svetu evanjelium, aby prenikalo ako kvas. Buď na pomoci všetkým kresťanom, ktorých si povolal viesť život uprostred sveta, aby spolupracovali na výstavbe tvojho kráľovstva. Amen.

„Nič nie je lepšie na nebi a na zemi ako svätá Božia vôľa.“ (sv. Jozef Freinademetz)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Predchádzajúce dni:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie