Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: ETNOLÓGOVIA A LINGVISTI

[Pane, náš vládca, …] „Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?“ (Ž 8,4-5).

Podcast:

P. Arnold prikladal veľký význam intelektuálnemu vzdelaniu a špecializácii svojich misionárov. Za týmto účelom r. 1888 v Ríme otvoril aj dom sv. Rafaela, ktorý bol len pre študentov tamojších univerzít. Z 500 kňazov vysvätených počas jeho života absolvovalo 15 % špecializované štúdium. Popri teológii sa zameriavali aj na etnológiu, antropológiu a štúdium jazykov. Najznámejším antropológom bol páter Wilhelm Schmidt. Jeho výskumy ako aj výskumy iných etnológov Spoločnosti Božieho Slova významne prispeli k hlbšiemu pochopeniu prítomnosti Boha v rôznych kultúrach a etnikách sveta. Títo muži, motivovaní túžbou zakladateľa, mali ďalekosiahly vplyv na misiológiu. Ich výskum a štúdie položili základy pre nové metódy a aj prostriedky ohlasovania radostnej zvesti evanjelia.

Časopis Anthropos, ktorý založil páter Schmidt, dosiahol veľkú medzinárodnú prestíž a prispel k zavedeniu zmien v misiológii. Vďaka jeho výskumu boli vyvinuté aj nové princípy správneho prekladania Svätého písma, katechizmov a liturgických textov do ľudových jazykov, v súlade s miestnymi kultúrami.

Náboženstvá

Na svete je veľa rozličných náboženstiev. Ľudia v nich hľadajú odpovede na také skryté záhady ľudskej existencie, akými sú: Kto je vlastne človek, aký je jeho pôvod a kam smeruje; čo je zmyslom jeho života; aký je Boh a čo je jeho vôľa; aká je jeho tvár; čo je dobré a čo hriešne; aký je pôvod a cieľ utrpenia. Na tieto otázky však nie všetky náboženstvá majú odpovede.

Odpoveďou kresťanstva na príslušné otázky je Ježiš Kristus. Bez Krista ľudia hľadajú Boha len v temnote a obrazoch. Byť kresťanom znamená žiť vo svetle, lebo Kristus je Svetlom národov. Apoštol národov sv. Pavol píše: „On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo“ (Kol 1, 15-18).

Katolícka cirkev však nezavrhuje nič z toho, čo je v iných náboženstvách pravdivé a sväté. No na druhej strane „Cirkev ohlasuje a je povinná neprestajne ohlasovať Krista, ktorý je   ´cesta, pravda a život´ (Jn 14, 6), v ktorom ľudia nachádzajú plnosť náboženského života a v ktorom Boh zmieril so sebou všetko… Kristus podstúpil svoje umučenie a smrť dobrovoľne, a to za hriechy všetkých ľudí a z nesmiernej lásky, aby všetci boli spasení.“ (NA 4).

Druhý vatikánsky koncil v deklarácii o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám aj učí: „Veď všetky národy tvoria jedno spoločenstvo a majú jeden pôvod… a majú aj jeden konečný cieľ – Boha, ktorého prozreteľnosť, svedectvo dobroty a plán spásy sa rozprestierajú na všetkých, až kým vyvolení nebudú zhromaždení vo svätom meste, osvetľovanom Božou slávou, v ktorého svetle budú kráčať národy.“ (NA 1).

Kresťanská skúsenosť

Čínsky kresťan, ktorý len nedávno konvertoval na vieru, rozprával obrazne o svojom obrátení: Ležal som v studni, takmer som sa topil v bahne a kričal som o pomoc. Objavil sa ctihodný starý muž a pri pohľade zhora povedal:

„Synu, to je iste pre teba veľmi nepríjemné miesto.“

„Áno,“ odpovedal som. „Nepomohli by ste mi?“

„Synu, ja som Konfucius. Keby si si prečítal moje diela a nasledoval moje rady, nikdy by si nebol spadol do studne.“

A odišiel.

Čoskoro prišiel ďalší muž, ktorý mi v meditatívnom postavení a so zavretými očami povedal:

„Som Budha. Dám ti veľmi dobrú radu: Zavri oči a zabudni na seba. Nemysli na nič nepríjemné a nadobudneš vnútorný pokoj.“

„Áno, urobím to,“ odpovedal som. „Ale zatiaľ sa ma pokúste vytiahnuť von zo studne, lebo sa topím.“

Ale nik ma nepočul. Budha už odišiel.

Bol som z toho už celý zúfalý. Tu sa však objavila ďalšia osoba.

„Môžeš mi pomôcť?“

Pozrel na mňa, zohol sa nad okraj studne, zachytil moju vystretú ruku a vytiahol ma. Ponúkol mi aj čosi zajesť, a keď som odpočíval, nepovedal mi, aby som už nespadol do studne, ale: „Odteraz už budeme chodiť spolu.“ Od tej doby som začal nasledovať Ježiša Krista.

Neobyčajná láskavosť

Zapáľ oheň, vystavaj vatru

v srdciach ľudí, mladých i starých.

Zapáľ oheň, vystavaj vatru,

stmieva sa, začína byť chladno!

Nestoj tam len tak,

ale ukáž im, že ti na nich záleží.

Nestoj tam len tak,

ale choď do sveta a podeľ sa.

Nestoj tam len tak,

ale choď a slúž ľuďom tohto sveta.

A ľudia tohto sveta

možno jedného dňa budú spievať s radosťou

o láske, ktorú im prejavili v Ježišovom mene.

Prejavili nám neobyčajnú láskavosť,

ukázali nám, že im na nás naozaj záležalo.

Prejavili nám neobyčajnú láskavosť

v každom čase a na každom mieste.

Prejavili nám neobyčajnú láskavosť,

podali nám pomocnú ruku.

Prejavili nám neobyčajnú láskavosť

v každej jednej krajine.

Nezaslúžime si túto pieseň. Kýrie, eléison.

Naša láska nie je taká silná. Kýrie, eléison.

Pomôž nám pozdvihnúť sa. Kýrie, eléison.

Pozdvihnúť sa nad slová a nechať oheň tvojej lásky

premieňať naše srdcia.

    Pieseň z Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie