Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / október 2023

Podcast:

Milí priatelia, čitatelia a návštevníci našej verbistickej webovej stránky!

Slová „misia“ a „apoštolát“ sú nám dobre známe. Znamenajú v podstate to isté – jedno vychádza z latinčiny, druhé z gréčtiny – a ich význam je „poslanie“. Špecificky sa spájajú s mesiacom, ktorý prežívame, s identitou nás, verbistov, ale i s  identitou každého veriaceho katolíka. Výstižne to vyjadrilo pred štyrmi rokmi, počas jubilejného misijného mesiaca, motto: „Pokrstení a poslaní“. Svojím krstom sme získali misiu / apoštolát / poslanie vydávať svedectvo o skúsenosti stretnutia s Ježišom, ktorý dáva zmysel nášmu životu. Lebo, ako zvykne pripomínať pápež František, misia nie je o presviedčaní či prozelytizme, ale o príťažlivosti osobného svedectva.

Zdôvodnenie misie zaujímavým spôsobom predstavil už pred takmer stopäťdesiatimi rokmi náš zakladateľ, sv. Arnold Janssen, keď vo svojom časopise – ktorý začal vydávať ešte pred tým, než založil misijnú spoločnosť – napísal: „Všetky ľudské bytosti sú Božími deťmi a v hrudi každej ľudskej bytosti bije súcitné srdce. Toto srdce môže byť pokazené láskou k hriechu, ale môže byť tiež zušľachtené svätou Božou láskou“ (Kleiner Herz-Jesu-Bote [Malý posol Ježišovho Srdca], 1874, č. 6, s. 47). Arnold chápal ohlasovanie evanjelia národom ako prostriedok na pozdvihnutie, zušľachtenie dôstojnosti, ktorou Boh obdaroval každého človeka… na sprostredkovanie skúsenosti Božej lásky.

Ak by sme šli až k samotným koreňom misie, k poslaniu prvých učeníkov vzkrieseným Ježišom, v Matúšovom evanjeliu nájdeme slová: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,19-20). Popri začlenení do spoločenstva na obraz Najsvätejšej Trojice, nachádzame v misijnej úlohe aj dôraz na formácii, raste. Keďže sme deťmi jedného nebeského Otca, nemôže nám byť ľahostajný život našich bratov a sestier. Misionár vychádza, aby sprevádzal v raste v dôstojnosti a vo vedomí Božej lásky.

Misijný charakter mesiaca udáva predovšetkým slávenie misijnej nedele na tretiu októbrovú nedeľu. Pre nás, verbistov, v slovenskej provincii sa spája so slávením zavŕšenia jubilea storočnice našej prítomnosti na Slovensku a v Českej republike. Slávenie sa sústredí na nitriansku Kalváriu, kde sa nachádza náš „centrálny dom“. Už v piatok 20.10. popoludní prijme v Nitre diakonskú vysviacku náš mladý misionár, Dávid Kancian, ktorý dostal misijné určenie práve do slovenskej provincie. Potom v sobotu 21.10. sa slávenie bude niesť v spoločenstve s naším generálnym predstaveným verbistov, P. Paulusom Budi Kledenom, ktorý bude predsedať Eucharistii. Popoludní bude predstavených sto rokov „v kocke“ vizuálne i slovom. Na misijnú nedeľu 22.10. bude slávnostnú sv. omšu celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, ako vyjadrenie jednoty s miestnou Cirkvou.

Pozývam vás pridať sa – či už osobne, alebo duchovne – do tohto momentu vďaky Pánovi za doterajšie požehnanie a vyjadrenie dôvery, že nás bude sprevádzať i naďalej.

Náš generálny predstavený sa potom zdrží v našej provincii ešte pár dní. Má v pláne navštíviť miesta nášho pôsobenia v Česku i na Slovensku, tak azda pre tých z vás, čo budú mať záujem, bude i príležitosť na osobné stretnutie.

Požehnaný misijný mesiac!

P. Marek Vaňuš SVD, provinciál

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie