Zamyslenia

Sobota 12. týždňa v Cezročnom období

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.

Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ – ide; inému: ‚Poď sem!‘ – tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ – on to urobí.“

Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.

Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho.

Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“
Mt 8, 5-17

Zamyslenie:

Pán má súcit, má súcit so všetkými, s ktorými sa stretne a neodvracia sa od chorých, ktorí ho hľadajú aj neskoro v noci. Ježiš vie, že zdravie je dôležité, no zároveň nie je všetko, pretože je tu spása duše a ona je dôležitejšie ako zdravie. No napriek tomu, chce človekovi pomôcť, pretože s ním súcití. No Pán je zároveň ohromený, ako čítame v evanjeliu, vierou stotníka v Kafarnaume. Ježiš pozná svoje poslanie, vie, že jeho misia je určená pre izraelský ľud, ale s radosťou taktiež víta tohto rímskeho dôstojníka, pretože v ňom vidí naplnenie Izaiášovho proroctva. Aj my môžeme byť ohromení mnohými ľuďmi, ktorí, hoci hovoria, že neveria, prejavujú gesto veľkej viery. Zverme sa Bohu každého súcitu. Ale zároveň ho ohromujme vierou. Obdivujme jeho prítomnosť medzi nami skrze svedectvo ľudí, ktorí si mysleli, že sú ďaleko od evanjelia, ale vedia, že ​​on, Ježiš, ako hovorí prorok Izaiáš, vzal na seba naše slabosti, že niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil …

Aplikácia:

  1. Volám k Bohu ako stotník v Kafarnaume?
  2. Vidím vieru ľudí okolo seba?

Lukáš

učiteľ, 30 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie