Zamyslenia

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 10. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

Čítanie z Knihy Genezis

Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu: „Kde si?“
On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý, a skryl som sa.“
Opýtal sa ho: „Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?“
Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som.“
Pán, Boh, povedal žene: „Čo si to urobila?“
Žena odpovedala: „Had ma naviedol a jedla som.“
Tu povedal Pán, Boh, hadovi: „Pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach hltať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3, 9-15)

BOŽÍ SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 10. NEDĚLI V MEZIDOBÍ V ČESKÉM JAZYCE:

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: “Kde jsi?” On odpověděl: “Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.” (Bůh) řekl: “Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!” Člověk odpověděl: “Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.” Hospodin Bůh se zeptal ženy: “Cos to udělala?” Žena odpověděla: “Had mě svedl, a tak jsem jedla.” Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: “Protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě.” (Gn 3, 9-15)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie