Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 14. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Podcast:

Evangelium:

Ježíš řekl svým apoštolům: „Já vás posílám jako ovce mezi vlky! Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, pravím vám: Nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.“ (Mt 10,16-23)

Zamyšlení:

Dnešní evangelium zdůrazňuje, jakými problémy a protivenstvími musíme my křesťané trpět kvůli Kristu a jeho evangeliu a jak musíme stát pevně a vytrvat až do konce. Ježíš nám to slíbil: Nesliboval však svým učedníkům snadnou cestu, naopak, řekl jim: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“ (Mt 28,20): „budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně“ (Mt 10,22). Církev a svět jsou dvě skutečnosti v relativně náročném sžívání. Církev je povinna obrátit svět k Ježíši Kristu, ale náš svět není neutrální realitou, jakoby z panenského vosku, který čeká na formu, která ho vytvaruje. Takový by byl, kdyby mezi stvořením člověka a jeho vykoupením neprobíhaly v podstatě dějiny hříchu. Ale jako od Boha izolovaná struktura svět poslouchá jiného pána, kterého evangelium svatého Jana nazývá „pánem tohoto světa“, nepřítelem duše, jemuž -při křtu- křesťan slíbil, že ho nebude poslouchat, že se mu postaví, aby patřil jen Ježíši Kristu a Matce církvi. Nicméně, ač pokřtění, stále žijeme na tomto světě, a ne někde jinde. Ježíš řekl, že jeho následovníci jsou ve světě, ale světu nepatří (srov. J 17,14-15). Nepatříme světu, patříme pouze Ježíši Kristu a církvi -naší pravé duchovní vlasti-, která je zde dole na zemi a prochází časoprostorovými bariérami, aby nás nakonec vylodila v našem definitivním cíli, v nebi. Toto dvojí občanství nutně naráží na síly hříchu a jeho vliv, který pohání světské mechanismy. Při přehledu dějin církve kardinál Henry Newman řekl, že „cejchem církve je pronásledování, a to možná dlouhodobější“.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

  • „Sportovec nezvítězí proto, že se svlékne, neboť se svléká právě proto, aby mohl začít zápasit, kdežto korunu vítěze si zaslouží teprve tehdy, když řádně bojoval.“ (Svatý Paulín z Noly)
  • „Ježíš nám říká: „Posílám vás jako ovce mezi vlky“. Křesťan bude muset být spíše obezřetný; někdy dokonce prozíravý. To jsou ctnosti, které logika evangelia přijímá. Nikoli však násilí.“ (František)
  • „Můžeme tedy mít naději na nebeskou slávu, kterou Bůh slíbil těm, kteří ho milují a konají jeho vůli. Každý má za všech okolností doufat, že s Boží milostí vytrvá „až do konce“ a dosáhne nebeské radosti jako věčné Boží odměny za dobré skutky vykonané s Kristovou milostí. Církev se modlí v naději, aby „všichni lidé došli spásy“ (1 Tim 2,4). Dychtí po tom, aby byla spojena s Kristem, svým ženichem v nebeské slávě: „Doufej, má duše, doufej. Neznáš dne ani hodiny. Pozorně bdi, všechno pomíjí v jediném závanu, ačkoliv tvá netrpělivost může učinit nejistým, co je jisté, a dlouhým i velmi krátký čas. Pomysli na to, že čím více budeš bojovat, tím více zakusíš lásky, kterou máš ke svému Bohu, a tím více se budeš jednoho dne těšit ze svého miláčka, ve štěstí a ve vytržení, která nikdy nebudou mít konce.“ (Katechismus katolické církve, č. 1821)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie