Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Evangelium:

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: “Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.” (Jan 17,20-26)

Podcast:

Zamyšlení:

V dnešním evangeliu na svátek svatého Filipa Neriho prosí Ježíš Otce o dar jednoty mezi svými následovníky: “Otče, ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě” (J 17,21). Tato jednota věřících, za kterou se Ježíš modlí, není jen jakýmsi společenstvím či společenstvím mezi věřícími, ale jednotou, která je odrazem jednoty tří božských osob: “Kéž jsou jedno, jako my jsme jedno”.

Je taková jednota pro nás možná? Můžeme být jedno, jako jsou jedno Otec a Syn? Ano, samozřejmě, jinak by se za ni Ježíš nemodlil. Je to možné, protože tentýž Duch svatý, který spojuje Otce a Syna v jedno, je dán nám, aby nás jedním učinil. Svatý Pavel říká: “Každý z vás, kdo byl pokřtěn, byl oděn Kristem” (Gal 3,27). Duch svatý boří všechny bariéry, které mezi námi existují: bariéry národnosti, rasy, kultury, jazyka, postavení, majetku… Duch svatý se stává součástí našeho života. Až se tak stane, svět překvapený tímto zázrakem řekne jako v prvotní církvi: “Podívejte, jak se milují” a uvěří v Ježíše Krista. Svatý Filip Neri přijal tuto Kristovu lásku do svého srdce a předával ji každému, koho potkal: nemocným v nemocnicích, lidem, které potkával na ulicích, v obchodech a na pracovištích. Denně k němu přicházelo ke zpovědi v průměru 40 dělníků, kteří se zpovídali cestou do práce. Jeho pravidelnými kajícníky byli mnozí kardinálové, biskupové a kněží a nespočet laiků. Ve svém srdci měl vždy Kristovu radost a předával ji všem, zejména mládeži, pro kterou organizoval hry: “Radujte se v Pánu, znovu říkám, radujte se” (Flp 4,4). Po vzoru svatého Filipa Neriho přinášejme tuto lásku každému, koho potkáme.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie