Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Evangelium:

Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z
nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn
člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět,
že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět
byl skrze něho spasen.“ (Jan 3,13-17)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium je proroctvím, tedy pohledem do zrcadla skutečnosti, které nás vrhá
do své pravdy, daleko přesahující to, co nám říkají naše vlastní smysly: Kříž, svatý kříž
Ježíše Krista je Spasitelův trůn. Proto Ježíš tvrdí: „Tak musí být vyvýšen Syn člověka“ (J
3,14).
Víme, že Kříž byl nejpotupnějším a nejohavnějším nástrojem umučení své doby.
Vyvyšovat svatý kříž by tedy bylo jakýmsi cynickým vtipem, kdyby na něm nevisel
ukřižovaný Kristus. Kříž bez Vykupitele je čirý cynismus, ale se Synem člověka je kříž
novým stromem Moudrosti. Tím, že se Ježíš Kristus „dobrovolně podrobil umučení“ kříže,
otevřel podstatu a smysl našeho života: být spolu s ním vyzdvižen na svatý kříž, abychom
v obdivuhodné výměně otevřeli svou náruč a své srdce nebeskému Božímu daru. I zde
musíme naslouchat Otcovu hlasu, který zazněl z nebes: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě
mám zalíbení“ (Mk 1,11). Být s Ježíšem ukřižován a s ním vzkříšen: to je smysl všeho! Je
tu naděje a je tu život! Nejsme blázni, když jako křesťané během velikonoční vigilie co
nejslavnostněji zpíváme chvalozpěv na prvotní hřích: „Ó, šťastná vina, která nám dala tak
velkého Vykupitele!“, toho, který svou bolestí vdechl vší naší bolesti nový „význam“. Pokud
se nám podaří překonat pohoršení a šílenství ukřižovaného Krista, nezbývá nám nic jiného
než se mu klanět a být vděční za jeho Dar. A rozhodně hledat svatý kříž ve svém životě,
aby nás naplnil jistotou, že „skrze něj, s ním a v něm“ se naše oběť promění v rukou Otce,
pro Ducha svatého, ve věčný život: „obětovaný za vás a za všechny lidi na odpuštění
hříchů“.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

„Kdekoli se křesťan snaží vést čestný život, měl by svou láskou postavit Kristův kříž,
který k sobě přitahuje všechny věci.“ (sv. Josemaría)

„Není křesťanství bez kříže a není kříže bez Ježíše Krista. Proto křesťan, který se
nedokáže chlubit ukřižovaným Kristem, nepochopil, co to znamená být křesťanem.“
(František)

„Modlitba církve se klaní a vzdává úctu Ježíšovu srdci, jako vzývá jeho nejsvětější
jméno. Klaní se vtělenému Slovu a jeho srdci, které se dalo z lásky k lidem probodnout
našimi hříchy. Křesťanská modlitba s oblibou koná křížovou cestu po stopách Spasitele. Zastavení od místodržitelského paláce na Kalvárii a k hrobu označují cestu Ježíše, který
svým svatým křížem vykoupil svět.“ (Katechismus katolické církve, č. 2669)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie