Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 10. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“ (Mt 5, 27-32)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš jasne hovorí o nerozlučiteľnej láske, ovocí čistej lásky. Ako povedal pápež František: “Svätosť a nerozlučiteľnosť kresťanského manželstva, ktoré sa často rozpadá pod obrovským tlakom sekulárneho sveta, treba prehĺbiť jasnou náukou a podporiť svedectvom verných manželských párov.” Žiaľ, dnes to môže byť kontroverzná téma, pretože sa zdá, že praktizovanie cudnosti a cnosti svätej čistoty uprostred tohto sveta sa považuje za zastarané, alebo by nám dokonca mohlo vziať slobodu.

Naše “oči” tiež hovoria o tom, čo je v našich srdciach. Napríklad pohľad manželov musí byť výrazom cudnej a čistej lásky, ktorá trvá naveky. “Každý, kto hľadí na ženu so žiadostivosťou, už s ňou vo svojom srdci zcudzoložil” (Mt 5, 28).

Čistota srdca sa prejavuje dôstojným zaobchádzaním s naším telom: Svätý Pavol hovorí: “Vaše telo je chrámom Ducha Svätého” (1 Kor 6, 19). Dnešné evanjelium nás má viesť k pochopeniu posvätnosti manželstva. Nejde o to, aby sme toto evanjelium chápali doslovne, pretože strata oka alebo ruky nás neoslobodzuje od hriechu -a všeobecne sa považuje za zlú vec, ak sa niekomu stane. Ježišove slová skôr odkazujú na obete, ktoré musíme priniesť, aby sme zostali verní plánu oddanosti Bohu; a na rešpektovanie posvätnosti manželstva ako skutočnej sviatosti tým, že budeme žiť v súlade s cieľom, pre ktorý bolo ustanovené.

Ježiš chce obnoviť plnú silu Božieho zákona a hovorí: “Kto sa rozvedie so svojou ženou… dopúšťa sa cudzoložstva” (Mt 5, 32). Týmito slovami ukazuje, do akej miery je každý zodpovedný za svätosť svojho manželstva: Sme povolaní k tomu, aby sme boli “jedno” vo svätom manželstve. Je pravda, že manželstvo často nie je ľahká vec: žiť sväto znamená aj niesť kríž. Ako by povedal Benedikt XVI: “Láska nás nenecháva ľahostajnými.”

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie